Initial TDS Installation Catalog http://triton.invemar.org.co:8080/thredds/catalog/SLA-UV/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  SLA-UV   --
         latest   --
         latestComplete   --
         VELGEOS_20240207.nc 1.482 Mbytes 2024-02-08T00:37:12Z
         VELGEOS_20240206.nc 1.482 Mbytes 2024-02-08T00:37:13Z
         VELGEOS_20240205.nc 1.482 Mbytes 2024-02-06T02:05:44Z
         VELGEOS_20240203.nc 1.482 Mbytes 2024-02-04T00:44:06Z
         VELGEOS_20240202.nc 1.482 Mbytes 2024-02-06T02:05:44Z
         VELGEOS_20240201.nc 1.482 Mbytes 2024-02-02T00:42:19Z
         VELGEOS_20240131.nc 1.482 Mbytes 2024-02-01T00:40:25Z
         VELGEOS_20240130.nc 1.482 Mbytes 2024-02-02T00:42:19Z
         VELGEOS_20240129.nc 1.482 Mbytes 2024-01-31T00:58:00Z
         VELGEOS_20240128.nc 1.482 Mbytes 2024-02-02T00:42:20Z
         VELGEOS_20240127.nc 1.482 Mbytes 2024-01-29T01:16:49Z
         VELGEOS_20240126.nc 1.482 Mbytes 2024-01-31T00:58:00Z
         VELGEOS_20240125.nc 1.482 Mbytes 2024-01-26T00:48:03Z
         VELGEOS_20240124.nc 1.482 Mbytes 2024-01-25T00:53:04Z
         VELGEOS_20240123.nc 1.482 Mbytes 2024-01-26T00:48:03Z
         VELGEOS_20240122.nc 1.482 Mbytes 2024-01-26T00:48:04Z
         VELGEOS_20240121.nc 1.482 Mbytes 2024-01-26T00:48:04Z
         VELGEOS_20240120.nc 1.482 Mbytes 2024-01-26T00:48:05Z
         VELGEOS_20240119.nc 1.482 Mbytes 2024-01-21T01:06:47Z
         VELGEOS_20240118.nc 1.482 Mbytes 2024-01-20T01:15:08Z
         VELGEOS_20240117.nc 1.482 Mbytes 2024-01-18T01:03:51Z
         VELGEOS_20240116.nc 1.482 Mbytes 2024-01-17T01:11:51Z
         VELGEOS_20240115.nc 1.482 Mbytes 2024-01-16T00:53:47Z
         VELGEOS_20240114.nc 1.482 Mbytes 2024-01-15T01:00:09Z
         VELGEOS_20240113.nc 1.482 Mbytes 2024-01-14T01:27:42Z
         VELGEOS_20240112.nc 1.482 Mbytes 2024-01-13T01:26:01Z
         VELGEOS_20240111.nc 1.482 Mbytes 2024-01-12T00:58:21Z
         VELGEOS_20240110.nc 1.482 Mbytes 2024-01-11T00:54:04Z
         VELGEOS_20240109.nc 1.482 Mbytes 2024-01-10T01:07:46Z
         VELGEOS_20240108.nc 1.482 Mbytes 2024-01-09T01:37:40Z
         VELGEOS_20240107.nc 1.482 Mbytes 2024-01-08T01:32:03Z
         VELGEOS_20240106.nc 1.482 Mbytes 2024-01-07T01:23:31Z
         VELGEOS_20240105.nc 1.482 Mbytes 2024-01-06T01:19:13Z
         VELGEOS_20240104.nc 1.482 Mbytes 2024-01-05T01:28:51Z
         VELGEOS_20240103.nc 1.482 Mbytes 2024-01-04T01:01:00Z
         VELGEOS_20240102.nc 1.482 Mbytes 2024-01-03T00:57:09Z
         VELGEOS_20240101.nc 1.482 Mbytes 2024-01-02T00:55:23Z
         VELGEOS_20231231.nc 1.482 Mbytes 2024-01-01T00:39:55Z
         VELGEOS_20231230.nc 1.482 Mbytes 2023-12-31T00:50:38Z
         VELGEOS_20231229.nc 1.482 Mbytes 2023-12-30T00:58:15Z
         VELGEOS_20231228.nc 1.482 Mbytes 2023-12-29T01:03:06Z
         VELGEOS_20231227.nc 1.482 Mbytes 2023-12-28T01:19:07Z
         VELGEOS_20231226.nc 1.482 Mbytes 2023-12-27T00:59:46Z
         VELGEOS_20231225.nc 1.482 Mbytes 2023-12-26T02:43:49Z
         VELGEOS_20231224.nc 1.482 Mbytes 2023-12-25T00:35:56Z
         VELGEOS_20231223.nc 1.482 Mbytes 2023-12-24T00:34:44Z
         VELGEOS_20231222.nc 1.482 Mbytes 2023-12-23T00:40:22Z
         VELGEOS_20231221.nc 1.482 Mbytes 2023-12-22T01:07:54Z
         VELGEOS_20231220.nc 1.482 Mbytes 2023-12-21T00:47:07Z
         VELGEOS_20231219.nc 1.482 Mbytes 2023-12-20T00:40:58Z
         VELGEOS_20231218.nc 1.482 Mbytes 2023-12-19T00:35:08Z
         VELGEOS_20231217.nc 1.482 Mbytes 2023-12-18T00:26:34Z
         VELGEOS_20231216.nc 1.482 Mbytes 2023-12-17T00:24:01Z
         VELGEOS_20231215.nc 1.482 Mbytes 2023-12-16T00:25:53Z
         VELGEOS_20231214.nc 1.482 Mbytes 2023-12-15T00:46:01Z
         VELGEOS_20231213.nc 1.482 Mbytes 2023-12-14T00:41:48Z
         VELGEOS_20231212.nc 1.482 Mbytes 2023-12-13T00:37:27Z
         VELGEOS_20231211.nc 1.482 Mbytes 2023-12-12T00:51:51Z
         VELGEOS_20231210.nc 1.482 Mbytes 2023-12-11T00:47:20Z
         VELGEOS_20231209.nc 1.482 Mbytes 2023-12-10T00:55:15Z
         VELGEOS_20231208.nc 1.482 Mbytes 2023-12-09T00:41:49Z
         VELGEOS_20231207.nc 1.482 Mbytes 2023-12-08T01:28:24Z
         VELGEOS_20231206.nc 1.482 Mbytes 2023-12-08T01:28:24Z
         VELGEOS_20231205.nc 1.482 Mbytes 2023-12-06T01:20:06Z
         VELGEOS_20231204.nc 1.482 Mbytes 2023-12-05T01:19:22Z
         VELGEOS_20231203.nc 1.482 Mbytes 2023-12-04T01:19:06Z
         VELGEOS_20231202.nc 1.482 Mbytes 2023-12-03T01:24:15Z
         VELGEOS_20231201.nc 1.482 Mbytes 2023-12-02T01:06:55Z
         VELGEOS_20231130.nc 1.482 Mbytes 2023-12-01T01:29:59Z
         VELGEOS_20231129.nc 1.482 Mbytes 2023-11-30T02:16:29Z
         VELGEOS_20231128.nc 1.482 Mbytes 2023-11-29T03:43:40Z
         VELGEOS_20231127.nc 1.482 Mbytes 2023-11-28T02:57:03Z
         VELGEOS_20231126.nc 1.482 Mbytes 2023-11-27T00:16:23Z
         VELGEOS_20231125.nc 1.482 Mbytes 2023-11-26T00:15:59Z
         VELGEOS_20231124.nc 1.482 Mbytes 2023-11-25T00:15:57Z
         VELGEOS_20231123.nc 1.482 Mbytes 2023-11-24T00:16:01Z
         VELGEOS_20231122.nc 1.482 Mbytes 2023-11-23T00:16:12Z
         VELGEOS_20231121.nc 1.482 Mbytes 2023-11-22T00:16:00Z
         VELGEOS_20231120.nc 1.482 Mbytes 2023-11-21T00:15:55Z
         VELGEOS_20231119.nc 1.482 Mbytes 2023-11-20T00:15:45Z
         VELGEOS_20231118.nc 1.482 Mbytes 2023-11-19T00:15:52Z
         VELGEOS_20231117.nc 1.482 Mbytes 2023-11-18T00:16:25Z
         VELGEOS_20231116.nc 1.482 Mbytes 2023-11-17T00:15:56Z
         VELGEOS_20231115.nc 1.482 Mbytes 2023-11-16T00:16:17Z
         VELGEOS_20231114.nc 1.482 Mbytes 2023-11-15T00:15:47Z
         VELGEOS_20231113.nc 1.482 Mbytes 2023-11-14T00:15:36Z
         VELGEOS_20231112.nc 1.482 Mbytes 2023-11-13T00:15:53Z
         VELGEOS_20231111.nc 1.482 Mbytes 2023-11-13T00:15:54Z
         VELGEOS_20231110.nc 1.482 Mbytes 2023-11-11T00:16:06Z
         VELGEOS_20231109.nc 1.482 Mbytes 2023-11-10T00:16:15Z
         VELGEOS_20231108.nc 1.482 Mbytes 2023-11-09T00:16:42Z
         VELGEOS_20231107.nc 1.482 Mbytes 2023-11-08T00:16:40Z
         VELGEOS_20231106.nc 1.482 Mbytes 2023-11-07T00:16:22Z
         VELGEOS_20231105.nc 1.482 Mbytes 2023-11-06T00:16:32Z
         VELGEOS_20231104.nc 1.482 Mbytes 2023-11-05T00:16:33Z
         VELGEOS_20231103.nc 1.482 Mbytes 2023-11-04T00:16:06Z
         VELGEOS_20231102.nc 1.482 Mbytes 2023-11-03T00:16:39Z
         VELGEOS_20231101.nc 1.482 Mbytes 2023-11-02T00:16:15Z
         VELGEOS_20231031.nc 1.482 Mbytes 2023-11-01T00:16:25Z
         VELGEOS_20231030.nc 1.482 Mbytes 2023-11-01T00:16:25Z
         VELGEOS_20231029.nc 1.482 Mbytes 2023-10-30T00:15:56Z
         VELGEOS_20231028.nc 1.482 Mbytes 2023-10-29T00:15:44Z
         VELGEOS_20231027.nc 1.482 Mbytes 2023-10-28T00:15:49Z
         VELGEOS_20231026.nc 1.482 Mbytes 2023-10-27T00:16:02Z
         VELGEOS_20231025.nc 1.482 Mbytes 2023-10-26T00:16:44Z
         VELGEOS_20231024.nc 1.482 Mbytes 2023-10-25T00:33:24Z
         VELGEOS_20231023.nc 1.482 Mbytes 2023-10-26T00:16:44Z
         VELGEOS_20231022.nc 1.482 Mbytes 2023-10-23T00:16:09Z
         VELGEOS_20231021.nc 1.482 Mbytes 2023-10-22T00:15:41Z
         VELGEOS_20231020.nc 1.482 Mbytes 2023-10-21T00:15:53Z
         VELGEOS_20231019.nc 1.482 Mbytes 2023-10-20T00:16:01Z
         VELGEOS_20231018.nc 1.482 Mbytes 2023-10-19T00:16:03Z
         VELGEOS_20231017.nc 1.482 Mbytes 2023-10-18T00:15:44Z
         VELGEOS_20231016.nc 1.482 Mbytes 2023-10-17T00:16:14Z
         VELGEOS_20231015.nc 1.482 Mbytes 2023-10-16T00:15:31Z
         VELGEOS_20231014.nc 1.482 Mbytes 2023-10-15T00:15:27Z
         VELGEOS_20231013.nc 1.482 Mbytes 2023-10-14T00:15:11Z
         VELGEOS_20231012.nc 1.482 Mbytes 2023-10-13T00:15:17Z
         VELGEOS_20231011.nc 1.482 Mbytes 2023-10-12T00:15:02Z
         VELGEOS_20231010.nc 1.482 Mbytes 2023-10-11T00:17:22Z
         VELGEOS_20231009.nc 1.482 Mbytes 2023-10-10T00:15:51Z
         VELGEOS_20231008.nc 1.482 Mbytes 2023-10-09T00:15:21Z
         VELGEOS_20231007.nc 1.482 Mbytes 2023-10-09T00:15:21Z
         VELGEOS_20231006.nc 1.482 Mbytes 2023-10-07T00:15:12Z
         VELGEOS_20231005.nc 1.482 Mbytes 2023-10-06T00:15:12Z
         VELGEOS_20231004.nc 1.482 Mbytes 2023-10-05T00:15:34Z
         VELGEOS_20231003.nc 1.482 Mbytes 2023-10-04T00:15:23Z
         VELGEOS_20231002.nc 1.482 Mbytes 2023-10-03T00:15:28Z
         VELGEOS_20231001.nc 1.482 Mbytes 2023-10-02T00:15:04Z
         VELGEOS_20230930.nc 1.482 Mbytes 2023-10-01T00:15:26Z
         VELGEOS_20230929.nc 1.482 Mbytes 2023-09-30T00:15:07Z
         VELGEOS_20230928.nc 1.482 Mbytes 2023-09-29T00:15:14Z
         VELGEOS_20230927.nc 1.482 Mbytes 2023-09-28T00:15:13Z
         VELGEOS_20230926.nc 1.482 Mbytes 2023-09-27T00:15:20Z
         VELGEOS_20230925.nc 1.482 Mbytes 2023-09-26T00:15:21Z
         VELGEOS_20230924.nc 1.482 Mbytes 2023-09-25T00:15:21Z
         VELGEOS_20230923.nc 1.482 Mbytes 2023-09-24T00:15:10Z
         VELGEOS_20230922.nc 1.482 Mbytes 2023-09-23T00:15:20Z
         VELGEOS_20230921.nc 1.482 Mbytes 2023-09-22T00:15:13Z
         VELGEOS_20230920.nc 1.482 Mbytes 2023-09-21T00:15:46Z
         VELGEOS_20230919.nc 1.482 Mbytes 2023-09-20T00:15:13Z
         VELGEOS_20230918.nc 1.482 Mbytes 2023-09-19T00:15:08Z
         VELGEOS_20230917.nc 1.482 Mbytes 2023-09-18T00:15:12Z
         VELGEOS_20230916.nc 1.482 Mbytes 2023-09-17T00:15:05Z
         VELGEOS_20230915.nc 1.482 Mbytes 2023-09-16T00:17:43Z
         VELGEOS_20230914.nc 1.482 Mbytes 2023-09-15T00:15:30Z
         VELGEOS_20230913.nc 1.482 Mbytes 2023-09-14T00:15:04Z
         VELGEOS_20230912.nc 1.482 Mbytes 2023-09-13T00:16:24Z
         VELGEOS_20230911.nc 1.482 Mbytes 2023-09-12T00:15:36Z
         VELGEOS_20230910.nc 1.482 Mbytes 2023-09-12T00:15:36Z
         VELGEOS_20230909.nc 1.482 Mbytes 2023-09-10T00:15:19Z
         VELGEOS_20230908.nc 1.482 Mbytes 2023-09-09T00:15:21Z
         VELGEOS_20230907.nc 1.482 Mbytes 2023-09-08T00:15:32Z
         VELGEOS_20230906.nc 1.482 Mbytes 2023-09-07T00:15:23Z
         VELGEOS_20230905.nc 1.482 Mbytes 2023-09-06T00:15:14Z
         VELGEOS_20230904.nc 1.482 Mbytes 2023-09-05T00:15:35Z
         VELGEOS_20230903.nc 1.482 Mbytes 2023-09-04T00:15:22Z
         VELGEOS_20230902.nc 1.482 Mbytes 2023-09-03T00:15:02Z
         VELGEOS_20230901.nc 1.482 Mbytes 2023-09-02T00:15:27Z
         VELGEOS_20230831.nc 1.482 Mbytes 2023-09-01T00:15:01Z
         VELGEOS_20230830.nc 1.482 Mbytes 2023-08-31T00:18:29Z
         VELGEOS_20230829.nc 1.482 Mbytes 2023-08-30T00:15:27Z
         VELGEOS_20230828.nc 1.482 Mbytes 2023-08-29T00:15:27Z
         VELGEOS_20230827.nc 1.482 Mbytes 2023-08-28T00:17:06Z
         VELGEOS_20230826.nc 1.482 Mbytes 2023-08-27T00:15:07Z
         VELGEOS_20230825.nc 1.482 Mbytes 2023-08-26T00:15:21Z
         VELGEOS_20230824.nc 1.482 Mbytes 2023-08-25T00:15:22Z
         VELGEOS_20230823.nc 1.482 Mbytes 2023-08-24T00:15:33Z
         VELGEOS_20230822.nc 1.482 Mbytes 2023-08-23T00:15:38Z
         VELGEOS_20230821.nc 1.482 Mbytes 2023-08-22T00:16:07Z
         VELGEOS_20230820.nc 1.482 Mbytes 2023-08-21T00:15:14Z
         VELGEOS_20230819.nc 1.482 Mbytes 2023-08-20T00:15:33Z
         VELGEOS_20230818.nc 1.482 Mbytes 2023-08-19T00:15:29Z
         VELGEOS_20230817.nc 1.482 Mbytes 2023-08-18T00:15:50Z
         VELGEOS_20230816.nc 1.482 Mbytes 2023-08-17T00:15:22Z
         VELGEOS_20230815.nc 1.482 Mbytes 2023-08-16T00:15:37Z
         VELGEOS_20230814.nc 1.482 Mbytes 2023-08-15T00:15:24Z
         VELGEOS_20230813.nc 1.482 Mbytes 2023-08-14T00:15:14Z
         VELGEOS_20230812.nc 1.482 Mbytes 2023-08-13T00:15:29Z
         VELGEOS_20230811.nc 1.482 Mbytes 2023-08-12T00:15:25Z
         VELGEOS_20230810.nc 1.482 Mbytes 2023-08-11T00:16:05Z
         VELGEOS_20230809.nc 1.482 Mbytes 2023-08-10T00:16:20Z
         VELGEOS_20230808.nc 1.482 Mbytes 2023-08-09T00:16:06Z
         VELGEOS_20230807.nc 1.482 Mbytes 2023-08-08T00:16:21Z
         VELGEOS_20230806.nc 1.482 Mbytes 2023-08-07T00:25:23Z
         VELGEOS_20230805.nc 1.482 Mbytes 2023-08-06T00:30:08Z
         VELGEOS_20230804.nc 1.482 Mbytes 2023-08-05T00:16:22Z
         VELGEOS_20230803.nc 1.482 Mbytes 2023-08-04T00:15:56Z
         VELGEOS_20230802.nc 1.482 Mbytes 2023-08-03T00:16:05Z
         VELGEOS_20230801.nc 1.482 Mbytes 2023-08-02T00:16:34Z
         VELGEOS_20230731.nc 1.482 Mbytes 2023-08-01T00:16:09Z
         VELGEOS_20230730.nc 1.482 Mbytes 2023-07-31T00:16:01Z
         VELGEOS_20230729.nc 1.482 Mbytes 2023-07-30T00:16:09Z
         VELGEOS_20230728.nc 1.482 Mbytes 2023-07-29T00:16:12Z
         VELGEOS_20230727.nc 1.482 Mbytes 2023-07-28T00:16:10Z
         VELGEOS_20230726.nc 1.482 Mbytes 2023-07-27T00:16:05Z
         VELGEOS_20230725.nc 1.482 Mbytes 2023-07-26T00:16:00Z
         VELGEOS_20230724.nc 1.482 Mbytes 2023-07-25T00:15:37Z
         VELGEOS_20230723.nc 1.482 Mbytes 2023-07-24T00:15:38Z
         VELGEOS_20230722.nc 1.482 Mbytes 2023-07-23T00:15:50Z
         VELGEOS_20230721.nc 1.482 Mbytes 2023-07-22T00:16:46Z
         VELGEOS_20230720.nc 1.482 Mbytes 2023-07-22T00:16:46Z
         VELGEOS_20230719.nc 1.482 Mbytes 2023-07-20T00:16:24Z
         VELGEOS_20230718.nc 1.482 Mbytes 2023-07-19T00:17:03Z
         VELGEOS_20230717.nc 1.482 Mbytes 2023-07-19T00:17:03Z
         VELGEOS_20230716.nc 1.482 Mbytes 2023-07-17T00:16:09Z
         VELGEOS_20230715.nc 1.482 Mbytes 2023-07-16T00:16:14Z
         VELGEOS_20230714.nc 1.482 Mbytes 2023-07-15T00:16:21Z
         VELGEOS_20230713.nc 1.482 Mbytes 2023-07-14T00:16:33Z
         VELGEOS_20230712.nc 1.482 Mbytes 2023-07-13T00:17:02Z
         VELGEOS_20230711.nc 1.482 Mbytes 2023-07-13T00:17:02Z
         VELGEOS_20230710.nc 1.482 Mbytes 2023-07-11T00:16:19Z
         VELGEOS_20230709.nc 1.482 Mbytes 2023-07-10T00:16:30Z
         VELGEOS_20230708.nc 1.482 Mbytes 2023-07-09T00:16:02Z
         VELGEOS_20230707.nc 1.482 Mbytes 2023-07-08T00:16:09Z
         VELGEOS_20230706.nc 1.482 Mbytes 2023-07-07T00:16:01Z
         VELGEOS_20230705.nc 1.482 Mbytes 2023-07-06T00:16:15Z
         VELGEOS_20230704.nc 1.482 Mbytes 2023-07-05T00:16:06Z
         VELGEOS_20230703.nc 1.482 Mbytes 2023-07-04T00:15:44Z
         VELGEOS_20230702.nc 1.482 Mbytes 2023-07-03T00:15:42Z
         VELGEOS_20230701.nc 1.482 Mbytes 2023-07-02T00:16:31Z
         VELGEOS_20230630.nc 1.482 Mbytes 2023-07-01T00:15:53Z
         VELGEOS_20230629.nc 1.482 Mbytes 2023-06-30T00:15:56Z
         VELGEOS_20230628.nc 1.482 Mbytes 2023-06-29T00:15:53Z
         VELGEOS_20230627.nc 1.482 Mbytes 2023-06-28T00:16:21Z
         VELGEOS_20230626.nc 1.482 Mbytes 2023-06-27T00:16:24Z
         VELGEOS_20230625.nc 1.482 Mbytes 2023-06-27T00:16:24Z
         VELGEOS_20230624.nc 1.482 Mbytes 2023-06-25T00:15:43Z
         VELGEOS_20230623.nc 1.482 Mbytes 2023-06-24T00:15:46Z
         VELGEOS_20230622.nc 1.482 Mbytes 2023-06-23T00:15:37Z
         VELGEOS_20230621.nc 1.482 Mbytes 2023-06-22T00:15:27Z
         VELGEOS_20230620.nc 1.482 Mbytes 2023-06-21T00:15:22Z
         VELGEOS_20230619.nc 1.482 Mbytes 2023-06-20T00:15:23Z
         VELGEOS_20230618.nc 1.482 Mbytes 2023-06-19T00:15:10Z
         VELGEOS_20230617.nc 1.482 Mbytes 2023-06-18T00:15:20Z
         VELGEOS_20230616.nc 1.482 Mbytes 2023-06-17T00:15:06Z
         VELGEOS_20230615.nc 1.482 Mbytes 2023-06-16T00:15:17Z
         VELGEOS_20230614.nc 1.482 Mbytes 2023-06-15T00:15:16Z
         VELGEOS_20230613.nc 1.482 Mbytes 2023-06-14T00:15:14Z
         VELGEOS_20230612.nc 1.482 Mbytes 2023-06-13T00:15:19Z
         VELGEOS_20230611.nc 1.482 Mbytes 2023-06-12T00:15:23Z
         VELGEOS_20230610.nc 1.482 Mbytes 2023-06-11T00:15:18Z
         VELGEOS_20230609.nc 1.482 Mbytes 2023-06-10T00:15:31Z
         VELGEOS_20230608.nc 1.482 Mbytes 2023-06-09T00:15:47Z
         VELGEOS_20230607.nc 1.482 Mbytes 2023-06-08T00:15:25Z
         VELGEOS_20230606.nc 1.482 Mbytes 2023-06-07T00:16:10Z
         VELGEOS_20230605.nc 1.482 Mbytes 2023-06-07T00:16:11Z
         VELGEOS_20230604.nc 1.482 Mbytes 2023-06-05T00:16:07Z
         VELGEOS_20230603.nc 1.482 Mbytes 2023-06-04T00:16:04Z
         VELGEOS_20230602.nc 1.482 Mbytes 2023-06-03T00:15:43Z
         VELGEOS_20230601.nc 1.482 Mbytes 2023-06-02T00:15:35Z
         VELGEOS_20230531.nc 1.482 Mbytes 2023-06-01T00:15:58Z
         VELGEOS_20230530.nc 1.482 Mbytes 2023-05-31T00:16:42Z
         VELGEOS_20230529.nc 1.482 Mbytes 2023-06-01T00:15:59Z
         VELGEOS_20230528.nc 1.482 Mbytes 2023-05-29T00:15:33Z
         VELGEOS_20230527.nc 1.482 Mbytes 2023-05-28T00:16:44Z
         VELGEOS_20230526.nc 1.482 Mbytes 2023-05-27T00:16:12Z
         VELGEOS_20230525.nc 1.482 Mbytes 2023-05-26T00:16:02Z
         VELGEOS_20230524.nc 1.482 Mbytes 2023-05-25T00:15:23Z
         VELGEOS_20230523.nc 1.482 Mbytes 2023-05-24T00:15:54Z
         VELGEOS_20230522.nc 1.482 Mbytes 2023-05-23T00:15:56Z
         VELGEOS_20230521.nc 1.482 Mbytes 2023-05-22T00:15:56Z
         VELGEOS_20230520.nc 1.482 Mbytes 2023-05-21T00:19:02Z
         VELGEOS_20230519.nc 1.482 Mbytes 2023-05-20T00:17:45Z
         VELGEOS_20230518.nc 1.482 Mbytes 2023-05-19T00:15:39Z
         VELGEOS_20230517.nc 1.482 Mbytes 2023-05-18T00:15:40Z
         VELGEOS_20230516.nc 1.482 Mbytes 2023-05-17T00:15:59Z
         VELGEOS_20230515.nc 1.482 Mbytes 2023-05-16T00:16:22Z
         VELGEOS_20230514.nc 1.482 Mbytes 2023-05-15T00:15:50Z
         VELGEOS_20230513.nc 1.482 Mbytes 2023-05-14T00:15:51Z
         VELGEOS_20230512.nc 1.482 Mbytes 2023-05-13T00:15:37Z
         VELGEOS_20230511.nc 1.482 Mbytes 2023-05-12T00:16:06Z
         VELGEOS_20230510.nc 1.482 Mbytes 2023-05-11T00:15:45Z
         VELGEOS_20230509.nc 1.482 Mbytes 2023-05-10T00:16:09Z
         VELGEOS_20230508.nc 1.482 Mbytes 2023-05-09T00:15:51Z
         VELGEOS_20230507.nc 1.482 Mbytes 2023-05-08T00:15:59Z
         VELGEOS_20230506.nc 1.482 Mbytes 2023-05-07T00:15:31Z
         VELGEOS_20230505.nc 1.482 Mbytes 2023-05-06T00:15:48Z
         VELGEOS_20230504.nc 1.482 Mbytes 2023-05-05T00:15:32Z
         VELGEOS_20230503.nc 1.482 Mbytes 2023-05-04T00:16:08Z
         VELGEOS_20230502.nc 1.482 Mbytes 2023-05-03T00:16:04Z
         VELGEOS_20230501.nc 1.482 Mbytes 2023-05-02T00:16:17Z
         VELGEOS_20230430.nc 1.482 Mbytes 2023-05-01T00:16:18Z
         VELGEOS_20230429.nc 1.482 Mbytes 2023-04-30T00:16:21Z
         VELGEOS_20230428.nc 1.482 Mbytes 2023-04-29T00:16:24Z
         VELGEOS_20230427.nc 1.482 Mbytes 2023-04-28T00:16:26Z
         VELGEOS_20230426.nc 1.482 Mbytes 2023-04-27T00:15:55Z
         VELGEOS_20230425.nc 1.482 Mbytes 2023-04-26T00:15:19Z
         VELGEOS_20230424.nc 1.482 Mbytes 2023-04-25T00:15:17Z
         VELGEOS_20230423.nc 1.482 Mbytes 2023-04-24T00:15:19Z
         VELGEOS_20230422.nc 1.482 Mbytes 2023-04-23T00:15:37Z
         VELGEOS_20230421.nc 1.482 Mbytes 2023-04-23T00:15:38Z
         VELGEOS_20230420.nc 1.482 Mbytes 2023-04-21T00:15:21Z
         VELGEOS_20230419.nc 1.482 Mbytes 2023-04-20T00:15:13Z
         VELGEOS_20230418.nc 1.482 Mbytes 2023-04-19T00:15:40Z
         VELGEOS_20230417.nc 1.482 Mbytes 2023-04-18T00:15:11Z
         VELGEOS_20230416.nc 1.482 Mbytes 2023-04-17T00:15:31Z
         VELGEOS_20230415.nc 1.482 Mbytes 2023-04-16T00:15:15Z
         VELGEOS_20230414.nc 1.482 Mbytes 2023-04-15T00:15:22Z
         VELGEOS_20230413.nc 1.482 Mbytes 2023-04-14T00:16:06Z
         VELGEOS_20230412.nc 1.482 Mbytes 2023-04-13T00:15:27Z
         VELGEOS_20230411.nc 1.482 Mbytes 2023-04-12T00:16:29Z
         VELGEOS_20230410.nc 1.482 Mbytes 2023-04-11T00:32:23Z
         VELGEOS_20230409.nc 1.482 Mbytes 2023-04-10T00:15:43Z
         VELGEOS_20230408.nc 1.482 Mbytes 2023-04-09T00:34:38Z
         VELGEOS_20230407.nc 1.482 Mbytes 2023-04-08T00:31:24Z
         VELGEOS_20230406.nc 1.482 Mbytes 2023-04-07T00:15:33Z
         VELGEOS_20230405.nc 1.482 Mbytes 2023-04-06T00:16:57Z
         VELGEOS_20230404.nc 1.482 Mbytes 2023-04-05T00:15:55Z
         VELGEOS_20230403.nc 1.482 Mbytes 2023-04-04T00:15:25Z
         VELGEOS_20230402.nc 1.482 Mbytes 2023-04-03T00:16:48Z
         VELGEOS_20230401.nc 1.482 Mbytes 2023-04-02T00:16:08Z
         VELGEOS_20230331.nc 1.482 Mbytes 2023-04-01T00:15:48Z
         VELGEOS_20230330.nc 1.482 Mbytes 2023-03-31T00:16:30Z
         VELGEOS_20230329.nc 1.482 Mbytes 2023-03-30T00:16:57Z
         VELGEOS_20230328.nc 1.482 Mbytes 2023-03-29T00:16:32Z
         VELGEOS_20230327.nc 1.482 Mbytes 2023-03-28T00:15:51Z
         VELGEOS_20230326.nc 1.482 Mbytes 2023-03-27T00:15:22Z
         VELGEOS_20230325.nc 1.482 Mbytes 2023-03-26T00:15:14Z
         VELGEOS_20230324.nc 1.482 Mbytes 2023-03-25T00:17:06Z
         VELGEOS_20230323.nc 1.482 Mbytes 2023-03-24T00:15:06Z
         VELGEOS_20230322.nc 1.482 Mbytes 2023-03-23T00:15:26Z
         VELGEOS_20230321.nc 1.482 Mbytes 2023-03-22T00:15:06Z
         VELGEOS_20230320.nc 1.482 Mbytes 2023-03-21T00:16:08Z
         VELGEOS_20230319.nc 1.482 Mbytes 2023-03-20T00:15:32Z
         VELGEOS_20230318.nc 1.482 Mbytes 2023-03-19T00:15:17Z
         VELGEOS_20230317.nc 1.482 Mbytes 2023-03-18T00:15:24Z
         VELGEOS_20230316.nc 1.482 Mbytes 2023-03-17T00:15:36Z
         VELGEOS_20230315.nc 1.482 Mbytes 2023-03-16T00:15:24Z
         VELGEOS_20230314.nc 1.482 Mbytes 2023-03-15T00:16:35Z
         VELGEOS_20230313.nc 1.482 Mbytes 2023-03-14T00:15:42Z
         VELGEOS_20230312.nc 1.482 Mbytes 2023-03-13T00:15:29Z
         VELGEOS_20230311.nc 1.482 Mbytes 2023-03-12T00:16:48Z
         VELGEOS_20230310.nc 1.482 Mbytes 2023-03-11T00:16:02Z
         VELGEOS_20230309.nc 1.482 Mbytes 2023-03-10T00:15:25Z
         VELGEOS_20230308.nc 1.482 Mbytes 2023-03-09T00:15:39Z
         VELGEOS_20230307.nc 1.482 Mbytes 2023-03-08T00:15:20Z
         VELGEOS_20230306.nc 1.482 Mbytes 2023-03-07T00:15:49Z
         VELGEOS_20230305.nc 1.482 Mbytes 2023-03-06T00:16:05Z
         VELGEOS_20230304.nc 1.482 Mbytes 2023-03-05T00:16:25Z
         VELGEOS_20230303.nc 1.482 Mbytes 2023-03-04T00:16:15Z
         VELGEOS_20230302.nc 1.482 Mbytes 2023-03-03T00:16:07Z
         VELGEOS_20230301.nc 1.482 Mbytes 2023-03-02T00:16:19Z
         VELGEOS_20230228.nc 1.482 Mbytes 2023-03-01T00:17:02Z
         VELGEOS_20230227.nc 1.482 Mbytes 2023-02-28T00:16:58Z
         VELGEOS_20230226.nc 1.482 Mbytes 2023-02-27T00:16:23Z
         VELGEOS_20230225.nc 1.482 Mbytes 2023-02-26T00:16:50Z
         VELGEOS_20230224.nc 1.482 Mbytes 2023-02-25T00:16:25Z
         VELGEOS_20230223.nc 1.482 Mbytes 2023-02-24T00:17:02Z
         VELGEOS_20230222.nc 1.482 Mbytes 2023-02-24T00:17:03Z
         VELGEOS_20230221.nc 1.482 Mbytes 2023-02-22T00:16:19Z
         VELGEOS_20230220.nc 1.482 Mbytes 2023-02-21T00:16:24Z
         VELGEOS_20230219.nc 1.482 Mbytes 2023-02-20T00:17:02Z
         VELGEOS_20230218.nc 1.482 Mbytes 2023-02-19T00:16:37Z
         VELGEOS_20230217.nc 1.482 Mbytes 2023-02-18T00:16:59Z
         VELGEOS_20230216.nc 1.482 Mbytes 2023-02-18T00:17:00Z
         VELGEOS_20230215.nc 1.482 Mbytes 2023-02-16T00:15:59Z
         VELGEOS_20230214.nc 1.482 Mbytes 2023-02-15T00:17:08Z
         VELGEOS_20230213.nc 1.482 Mbytes 2023-02-14T00:16:10Z
         VELGEOS_20230212.nc 1.482 Mbytes 2023-02-13T00:16:36Z
         VELGEOS_20230211.nc 1.482 Mbytes 2023-02-13T00:16:37Z
         VELGEOS_20230210.nc 1.482 Mbytes 2023-02-11T00:16:09Z
         VELGEOS_20230209.nc 1.482 Mbytes 2023-02-10T00:16:35Z
         VELGEOS_20230208.nc 1.482 Mbytes 2023-02-09T00:16:19Z
         VELGEOS_20230207.nc 1.482 Mbytes 2023-02-08T00:17:03Z
         VELGEOS_20230206.nc 1.482 Mbytes 2023-02-07T00:16:30Z
         VELGEOS_20230205.nc 1.482 Mbytes 2023-02-06T00:24:14Z
         VELGEOS_20230204.nc 1.482 Mbytes 2023-02-05T00:16:28Z
         VELGEOS_20230203.nc 1.482 Mbytes 2023-02-04T00:16:32Z
         VELGEOS_20230202.nc 1.482 Mbytes 2023-02-03T00:16:50Z
         VELGEOS_20230201.nc 1.482 Mbytes 2023-02-03T00:16:51Z
         VELGEOS_20230131.nc 1.482 Mbytes 2023-02-01T00:16:15Z
         VELGEOS_20230130.nc 1.482 Mbytes 2023-01-31T00:16:33Z
         VELGEOS_20230129.nc 1.482 Mbytes 2023-01-30T00:17:58Z
         VELGEOS_20230128.nc 1.482 Mbytes 2023-01-29T00:16:43Z
         VELGEOS_20230127.nc 1.482 Mbytes 2023-01-28T00:17:31Z
         VELGEOS_20230126.nc 1.482 Mbytes 2023-01-28T00:17:31Z
         VELGEOS_20230125.nc 1.482 Mbytes 2023-01-26T00:16:35Z
         VELGEOS_20230124.nc 1.482 Mbytes 2023-01-25T00:16:56Z
         VELGEOS_20230123.nc 1.482 Mbytes 2023-01-24T00:16:56Z
         VELGEOS_20230122.nc 1.482 Mbytes 2023-01-23T00:17:22Z
         VELGEOS_20230121.nc 1.482 Mbytes 2023-01-22T00:17:05Z
         VELGEOS_20230120.nc 1.482 Mbytes 2023-01-21T00:17:44Z
         VELGEOS_20230119.nc 1.482 Mbytes 2023-01-21T00:17:45Z
         VELGEOS_20230118.nc 1.482 Mbytes 2023-01-19T00:18:09Z
         VELGEOS_20230117.nc 1.482 Mbytes 2023-01-18T00:18:59Z
         VELGEOS_20230116.nc 1.482 Mbytes 2023-01-17T00:17:55Z
         VELGEOS_20230115.nc 1.482 Mbytes 2023-01-16T00:17:54Z
         VELGEOS_20230114.nc 1.482 Mbytes 2023-01-15T00:17:57Z
         VELGEOS_20230113.nc 1.482 Mbytes 2023-01-14T00:18:50Z
         VELGEOS_20230112.nc 1.482 Mbytes 2023-01-13T00:18:35Z
         VELGEOS_20230111.nc 1.482 Mbytes 2023-01-12T00:17:33Z
         VELGEOS_20230110.nc 1.482 Mbytes 2023-01-11T00:19:27Z
         VELGEOS_20230109.nc 1.482 Mbytes 2023-01-10T00:21:58Z
         VELGEOS_20230108.nc 1.482 Mbytes 2023-01-09T00:17:30Z
         VELGEOS_20230107.nc 1.482 Mbytes 2023-01-08T00:18:18Z
         VELGEOS_20230106.nc 1.482 Mbytes 2023-01-07T00:17:34Z
         VELGEOS_20230105.nc 1.482 Mbytes 2023-01-06T00:17:16Z
         VELGEOS_20230104.nc 1.482 Mbytes 2023-01-05T00:17:03Z
         VELGEOS_20230103.nc 1.482 Mbytes 2023-01-04T00:17:49Z
         VELGEOS_20230102.nc 1.482 Mbytes 2023-01-03T00:16:57Z
         VELGEOS_20230101.nc 1.482 Mbytes 2023-01-02T00:16:51Z
         VELGEOS_20221231.nc 1.482 Mbytes 2023-01-01T00:16:41Z
         VELGEOS_20221230.nc 1.482 Mbytes 2022-12-31T00:16:52Z
         VELGEOS_20221229.nc 1.482 Mbytes 2022-12-30T00:16:46Z
         VELGEOS_20221228.nc 1.482 Mbytes 2022-12-29T00:17:04Z
         VELGEOS_20221227.nc 1.482 Mbytes 2022-12-28T00:17:07Z
         VELGEOS_20221226.nc 1.482 Mbytes 2022-12-27T00:17:01Z
         VELGEOS_20221225.nc 1.482 Mbytes 2022-12-26T00:16:37Z
         VELGEOS_20221224.nc 1.482 Mbytes 2022-12-25T00:17:23Z
         VELGEOS_20221223.nc 1.482 Mbytes 2022-12-24T00:16:56Z
         VELGEOS_20221222.nc 1.482 Mbytes 2022-12-23T00:16:55Z
         VELGEOS_20221221.nc 1.482 Mbytes 2022-12-22T00:17:24Z
         VELGEOS_20221220.nc 1.482 Mbytes 2022-12-21T00:17:57Z
         VELGEOS_20221219.nc 1.482 Mbytes 2022-12-20T00:18:00Z
         VELGEOS_20221218.nc 1.482 Mbytes 2022-12-19T00:17:49Z
         VELGEOS_20221217.nc 1.482 Mbytes 2022-12-18T00:18:57Z
         VELGEOS_20221216.nc 1.482 Mbytes 2022-12-18T00:18:57Z
         VELGEOS_20221215.nc 1.482 Mbytes 2022-12-18T00:18:58Z
         VELGEOS_20221214.nc 1.482 Mbytes 2022-12-16T00:17:41Z
         VELGEOS_20221213.nc 1.482 Mbytes 2022-12-16T00:17:41Z
         VELGEOS_20221212.nc 1.482 Mbytes 2022-12-13T00:17:17Z
         VELGEOS_20221211.nc 1.482 Mbytes 2022-12-12T00:16:59Z
         VELGEOS_20221210.nc 1.482 Mbytes 2022-12-11T00:17:23Z
         VELGEOS_20221209.nc 1.482 Mbytes 2022-12-11T00:17:24Z
         VELGEOS_20221208.nc 1.482 Mbytes 2022-12-09T00:17:44Z
         VELGEOS_20221207.nc 1.482 Mbytes 2022-12-08T00:17:35Z
         VELGEOS_20221206.nc 1.482 Mbytes 2022-12-07T00:17:53Z
         VELGEOS_20221205.nc 1.482 Mbytes 2022-12-06T00:17:47Z
         VELGEOS_20221204.nc 1.482 Mbytes 2022-12-05T00:17:41Z
         VELGEOS_20221203.nc 1.482 Mbytes 2022-12-06T00:17:47Z
         VELGEOS_20221202.nc 1.482 Mbytes 2022-12-03T00:17:47Z
         VELGEOS_20221201.nc 1.482 Mbytes 2022-12-02T00:20:51Z
         VELGEOS_20221130.nc 1.482 Mbytes 2022-12-01T00:17:23Z
         VELGEOS_20221129.nc 1.482 Mbytes 2022-11-30T00:16:50Z
         VELGEOS_20221128.nc 1.482 Mbytes 2022-11-29T00:16:45Z
         VELGEOS_20221127.nc 1.482 Mbytes 2022-11-28T00:17:18Z
         VELGEOS_20221126.nc 1.482 Mbytes 2022-11-27T00:16:55Z
         VELGEOS_20221125.nc 1.482 Mbytes 2022-11-26T00:17:25Z
         VELGEOS_20221124.nc 1.482 Mbytes 2022-11-25T00:16:30Z
         VELGEOS_20221123.nc 1.482 Mbytes 2022-11-24T00:17:07Z
         VELGEOS_20221122.nc 1.482 Mbytes 2022-11-23T00:16:47Z
         VELGEOS_20221121.nc 1.482 Mbytes 2022-11-22T00:16:40Z
         VELGEOS_20221120.nc 1.482 Mbytes 2022-11-21T00:17:07Z
         VELGEOS_20221119.nc 1.482 Mbytes 2022-11-20T00:17:00Z
         VELGEOS_20221118.nc 1.482 Mbytes 2022-11-19T00:17:32Z
         VELGEOS_20221117.nc 1.482 Mbytes 2022-11-19T00:17:33Z
         VELGEOS_20221116.nc 1.482 Mbytes 2022-11-18T00:17:31Z
         VELGEOS_20221115.nc 1.482 Mbytes 2022-11-17T00:17:04Z
         VELGEOS_20221114.nc 1.482 Mbytes 2022-11-15T00:16:39Z
         VELGEOS_20221113.nc 1.482 Mbytes 2022-11-14T00:17:27Z
         VELGEOS_20221112.nc 1.482 Mbytes 2022-11-13T00:17:05Z
         VELGEOS_20221111.nc 1.482 Mbytes 2022-11-12T00:16:52Z
         VELGEOS_20221110.nc 1.482 Mbytes 2022-11-11T00:16:50Z
         VELGEOS_20221109.nc 1.482 Mbytes 2022-11-10T00:16:57Z
         VELGEOS_20221108.nc 1.482 Mbytes 2022-11-09T00:16:47Z
         VELGEOS_20221107.nc 1.482 Mbytes 2022-11-08T00:17:19Z
         VELGEOS_20221106.nc 1.482 Mbytes 2022-11-07T00:17:05Z
         VELGEOS_20221105.nc 1.482 Mbytes 2022-11-06T00:16:15Z
         VELGEOS_20221104.nc 1.482 Mbytes 2022-11-05T00:18:14Z
         VELGEOS_20221103.nc 1.482 Mbytes 2022-11-05T00:18:15Z
         VELGEOS_20221102.nc 1.482 Mbytes 2022-11-03T00:16:51Z
         VELGEOS_20221101.nc 1.482 Mbytes 2022-11-02T00:16:36Z
         VELGEOS_20221031.nc 1.482 Mbytes 2022-11-01T00:17:14Z
         VELGEOS_20221030.nc 1.482 Mbytes 2022-10-31T00:17:56Z
         VELGEOS_20221029.nc 1.482 Mbytes 2022-10-30T00:17:46Z
         VELGEOS_20221028.nc 1.482 Mbytes 2022-10-29T00:16:30Z
         VELGEOS_20221027.nc 1.482 Mbytes 2022-10-28T00:17:07Z
         VELGEOS_20221026.nc 1.482 Mbytes 2022-10-27T00:18:05Z
         VELGEOS_20221025.nc 1.482 Mbytes 2022-10-26T00:17:32Z
         VELGEOS_20221024.nc 1.482 Mbytes 2022-10-25T00:17:54Z
         VELGEOS_20221023.nc 1.482 Mbytes 2022-10-24T00:17:40Z
         VELGEOS_20221022.nc 1.482 Mbytes 2022-10-24T00:17:40Z
         VELGEOS_20221021.nc 1.482 Mbytes 2022-10-22T00:17:44Z
         VELGEOS_20221020.nc 1.482 Mbytes 2022-10-21T00:16:36Z
         VELGEOS_20221019.nc 1.482 Mbytes 2022-10-20T00:17:09Z
         VELGEOS_20221018.nc 1.482 Mbytes 2022-10-19T00:17:20Z
         VELGEOS_20221017.nc 1.482 Mbytes 2022-10-18T00:18:13Z
         VELGEOS_20221016.nc 1.482 Mbytes 2022-10-17T00:17:10Z
         VELGEOS_20221015.nc 1.482 Mbytes 2022-10-16T00:16:51Z
         VELGEOS_20221014.nc 1.482 Mbytes 2022-10-15T00:17:35Z
         VELGEOS_20221013.nc 1.482 Mbytes 2022-10-14T00:17:08Z
         VELGEOS_20221012.nc 1.482 Mbytes 2022-10-13T00:17:06Z
         VELGEOS_20221011.nc 1.482 Mbytes 2022-10-12T00:17:52Z
         VELGEOS_20221010.nc 1.482 Mbytes 2022-10-11T00:18:05Z
         VELGEOS_20221009.nc 1.482 Mbytes 2022-10-10T00:18:00Z
         VELGEOS_20221008.nc 1.482 Mbytes 2022-10-09T00:18:14Z
         VELGEOS_20221007.nc 1.482 Mbytes 2022-10-08T00:18:22Z
         VELGEOS_20221006.nc 1.482 Mbytes 2022-10-07T00:17:47Z
         VELGEOS_20221005.nc 1.482 Mbytes 2022-10-06T00:17:33Z
         VELGEOS_20221004.nc 1.482 Mbytes 2022-10-05T00:17:55Z
         VELGEOS_20221003.nc 1.482 Mbytes 2022-10-04T00:17:52Z
         VELGEOS_20221002.nc 1.482 Mbytes 2022-10-03T00:17:51Z
         VELGEOS_20221001.nc 1.482 Mbytes 2022-10-02T00:17:51Z
         VELGEOS_20220930.nc 1.482 Mbytes 2022-10-01T00:17:28Z
         VELGEOS_20220929.nc 1.482 Mbytes 2022-09-30T00:17:59Z
         VELGEOS_20220928.nc 1.482 Mbytes 2022-09-29T00:17:13Z
         VELGEOS_20220927.nc 1.482 Mbytes 2022-09-28T00:18:05Z
         VELGEOS_20220926.nc 1.482 Mbytes 2022-09-27T00:17:19Z
         VELGEOS_20220925.nc 1.482 Mbytes 2022-09-26T00:17:00Z
         VELGEOS_20220924.nc 1.482 Mbytes 2022-09-25T00:17:16Z
         VELGEOS_20220923.nc 1.482 Mbytes 2022-09-24T00:17:31Z
         VELGEOS_20220922.nc 1.482 Mbytes 2022-09-23T00:17:14Z
         VELGEOS_20220921.nc 1.482 Mbytes 2022-09-22T00:17:30Z
         VELGEOS_20220920.nc 1.482 Mbytes 2022-09-21T00:16:15Z
         VELGEOS_20220919.nc 1.482 Mbytes 2022-09-20T00:16:41Z
         VELGEOS_20220918.nc 1.482 Mbytes 2022-09-19T00:17:00Z
         VELGEOS_20220917.nc 1.482 Mbytes 2022-09-18T00:16:44Z
         VELGEOS_20220916.nc 1.482 Mbytes 2022-09-17T00:17:44Z
         VELGEOS_20220915.nc 1.482 Mbytes 2022-09-17T00:17:44Z
         VELGEOS_20220914.nc 1.482 Mbytes 2022-09-15T00:17:30Z
         VELGEOS_20220913.nc 1.482 Mbytes 2022-09-14T00:17:49Z
         VELGEOS_20220912.nc 1.482 Mbytes 2022-09-13T00:48:13Z
         VELGEOS_20220911.nc 1.482 Mbytes 2022-09-12T00:17:14Z
         VELGEOS_20220910.nc 1.482 Mbytes 2022-09-11T00:17:12Z
         VELGEOS_20220909.nc 1.482 Mbytes 2022-09-10T00:17:24Z
         VELGEOS_20220908.nc 1.482 Mbytes 2022-09-09T00:17:18Z
         VELGEOS_20220907.nc 1.482 Mbytes 2022-09-08T00:17:20Z
         VELGEOS_20220906.nc 1.482 Mbytes 2022-09-07T00:17:08Z
         VELGEOS_20220905.nc 1.482 Mbytes 2022-09-06T00:17:00Z
         VELGEOS_20220904.nc 1.482 Mbytes 2022-09-05T00:17:22Z
         VELGEOS_20220903.nc 1.482 Mbytes 2022-09-04T00:17:04Z
         VELGEOS_20220902.nc 1.482 Mbytes 2022-09-03T00:22:23Z
         VELGEOS_20220901.nc 1.482 Mbytes 2022-09-02T00:17:32Z
         VELGEOS_20220831.nc 1.482 Mbytes 2022-09-01T00:17:21Z
         VELGEOS_20220830.nc 1.482 Mbytes 2022-08-31T00:17:28Z
         VELGEOS_20220829.nc 1.482 Mbytes 2022-08-30T00:17:20Z
         VELGEOS_20220828.nc 1.482 Mbytes 2022-08-29T00:17:09Z
         VELGEOS_20220827.nc 1.482 Mbytes 2022-08-28T00:17:23Z
         VELGEOS_20220826.nc 1.482 Mbytes 2022-08-27T00:17:04Z
         VELGEOS_20220825.nc 1.482 Mbytes 2022-08-26T00:17:52Z
         VELGEOS_20220824.nc 1.482 Mbytes 2022-08-25T00:17:29Z
         VELGEOS_20220823.nc 1.482 Mbytes 2022-08-24T00:16:59Z
         VELGEOS_20220822.nc 1.482 Mbytes 2022-08-23T00:17:14Z
         VELGEOS_20220821.nc 1.482 Mbytes 2022-08-22T00:17:03Z
         VELGEOS_20220820.nc 1.482 Mbytes 2022-08-21T00:17:02Z
         VELGEOS_20220819.nc 1.482 Mbytes 2022-08-20T00:17:10Z
         VELGEOS_20220818.nc 1.482 Mbytes 2022-08-19T00:17:16Z
         VELGEOS_20220817.nc 1.482 Mbytes 2022-08-18T00:17:56Z
         VELGEOS_20220816.nc 1.482 Mbytes 2022-08-17T00:17:10Z
         VELGEOS_20220815.nc 1.482 Mbytes 2022-08-16T00:17:29Z
         VELGEOS_20220814.nc 1.482 Mbytes 2022-08-15T00:17:22Z
         VELGEOS_20220813.nc 1.482 Mbytes 2022-08-14T00:17:05Z
         VELGEOS_20220812.nc 1.482 Mbytes 2022-08-13T00:17:19Z
         VELGEOS_20220811.nc 1.482 Mbytes 2022-08-12T00:17:07Z
         VELGEOS_20220810.nc 1.482 Mbytes 2022-08-11T00:17:08Z
         VELGEOS_20220809.nc 1.482 Mbytes 2022-08-10T00:17:15Z
         VELGEOS_20220808.nc 1.482 Mbytes 2022-08-09T00:17:18Z
         VELGEOS_20220807.nc 1.482 Mbytes 2022-08-08T00:17:14Z
         VELGEOS_20220806.nc 1.482 Mbytes 2022-08-07T00:17:12Z
         VELGEOS_20220805.nc 1.482 Mbytes 2022-08-06T00:17:14Z
         VELGEOS_20220804.nc 1.482 Mbytes 2022-08-05T00:17:25Z
         VELGEOS_20220803.nc 1.482 Mbytes 2022-08-04T00:17:17Z
         VELGEOS_20220802.nc 1.482 Mbytes 2022-08-03T00:17:14Z
         VELGEOS_20220801.nc 1.482 Mbytes 2022-08-02T00:19:35Z
         VELGEOS_20220731.nc 1.482 Mbytes 2022-08-01T00:17:02Z
         VELGEOS_20220730.nc 1.482 Mbytes 2022-07-31T00:16:50Z
         VELGEOS_20220729.nc 1.482 Mbytes 2022-07-30T00:17:08Z
         VELGEOS_20220728.nc 1.482 Mbytes 2022-07-29T00:17:32Z
         VELGEOS_20220727.nc 1.482 Mbytes 2022-07-28T00:17:29Z
         VELGEOS_20220726.nc 1.482 Mbytes 2022-07-27T00:17:13Z
         VELGEOS_20220725.nc 1.482 Mbytes 2022-07-26T00:17:27Z
         VELGEOS_20220724.nc 1.482 Mbytes 2022-07-25T00:17:10Z
         VELGEOS_20220723.nc 1.482 Mbytes 2022-07-24T00:17:19Z
         VELGEOS_20220722.nc 1.482 Mbytes 2022-07-23T00:17:04Z
         VELGEOS_20220721.nc 1.482 Mbytes 2022-07-22T00:17:21Z
         VELGEOS_20220720.nc 1.482 Mbytes 2022-07-21T00:17:13Z
         VELGEOS_20220719.nc 1.482 Mbytes 2022-07-20T00:17:20Z
         VELGEOS_20220718.nc 1.482 Mbytes 2022-07-19T00:17:16Z
         VELGEOS_20220717.nc 1.482 Mbytes 2022-07-18T00:17:06Z
         VELGEOS_20220716.nc 1.482 Mbytes 2022-07-17T00:17:23Z
         VELGEOS_20220715.nc 1.482 Mbytes 2022-07-16T00:17:36Z
         VELGEOS_20220714.nc 1.482 Mbytes 2022-07-15T00:28:10Z
         VELGEOS_20220713.nc 1.482 Mbytes 2022-07-14T00:18:22Z
         VELGEOS_20220712.nc 1.482 Mbytes 2022-07-14T00:18:22Z
         VELGEOS_20220711.nc 1.482 Mbytes 2022-07-12T00:17:25Z
         VELGEOS_20220710.nc 1.482 Mbytes 2022-07-11T00:18:07Z
         VELGEOS_20220709.nc 1.482 Mbytes 2022-07-11T00:18:08Z
         VELGEOS_20220708.nc 1.482 Mbytes 2022-07-11T00:18:08Z
         VELGEOS_20220707.nc 1.482 Mbytes 2022-07-08T00:18:26Z
         VELGEOS_20220706.nc 1.482 Mbytes 2022-07-07T00:17:30Z
         VELGEOS_20220705.nc 1.482 Mbytes 2022-07-06T00:19:40Z
         VELGEOS_20220704.nc 1.482 Mbytes 2022-07-06T00:19:40Z
         VELGEOS_20220703.nc 1.482 Mbytes 2022-07-06T00:19:41Z
         VELGEOS_20220702.nc 1.482 Mbytes 2022-07-06T00:19:41Z
         VELGEOS_20220701.nc 1.482 Mbytes 2022-07-02T00:20:25Z
         VELGEOS_20220630.nc 1.482 Mbytes 2022-07-02T00:20:26Z
         VELGEOS_20220629.nc 1.482 Mbytes 2022-06-30T00:19:52Z
         VELGEOS_20220628.nc 1.482 Mbytes 2022-06-30T00:19:53Z
         VELGEOS_20220627.nc 1.482 Mbytes 2022-06-30T00:19:53Z
         VELGEOS_20220626.nc 1.482 Mbytes 2022-06-29T00:25:10Z
         VELGEOS_20220625.nc 1.482 Mbytes 2022-06-29T00:25:11Z
         VELGEOS_20220624.nc 1.482 Mbytes 2022-06-29T00:25:11Z
         VELGEOS_20220623.nc 1.482 Mbytes 2022-06-24T00:20:09Z
         VELGEOS_20220622.nc 1.482 Mbytes 2022-06-24T00:20:10Z
         VELGEOS_20220621.nc 1.482 Mbytes 2022-06-24T00:20:10Z
         VELGEOS_20220620.nc 1.482 Mbytes 2022-06-21T00:18:37Z
         VELGEOS_20220619.nc 1.482 Mbytes 2022-06-21T00:18:38Z
         VELGEOS_20220618.nc 1.482 Mbytes 2022-06-21T00:18:38Z
         VELGEOS_20220617.nc 1.482 Mbytes 2022-06-21T00:18:39Z
         VELGEOS_20220616.nc 1.482 Mbytes 2022-06-17T00:33:17Z
         VELGEOS_20220615.nc 1.482 Mbytes 2022-06-16T00:18:12Z
         VELGEOS_20220614.nc 1.482 Mbytes 2022-06-16T00:18:12Z
         VELGEOS_20220613.nc 1.482 Mbytes 2022-06-15T00:17:30Z
         VELGEOS_20220612.nc 1.482 Mbytes 2022-06-15T00:17:31Z
         VELGEOS_20220611.nc 1.482 Mbytes 2022-06-15T00:17:31Z
         VELGEOS_20220610.nc 1.482 Mbytes 2022-06-12T00:19:40Z
         VELGEOS_20220609.nc 1.482 Mbytes 2022-06-10T00:18:38Z
         VELGEOS_20220608.nc 1.482 Mbytes 2022-06-10T00:18:39Z
         VELGEOS_20220607.nc 1.482 Mbytes 2022-06-08T00:19:34Z
         VELGEOS_20220606.nc 1.482 Mbytes 2022-06-08T00:19:35Z
         VELGEOS_20220605.nc 1.482 Mbytes 2022-06-07T00:18:30Z
         VELGEOS_20220604.nc 1.482 Mbytes 2022-06-05T00:34:28Z
         VELGEOS_20220603.nc 1.482 Mbytes 2022-06-05T00:34:29Z
         VELGEOS_20220602.nc 1.482 Mbytes 2022-06-05T00:34:29Z
         VELGEOS_20220601.nc 1.482 Mbytes 2022-06-02T00:19:04Z
         VELGEOS_20220531.nc 1.482 Mbytes 2022-06-01T00:22:40Z
         VELGEOS_20220530.nc 1.482 Mbytes 2022-06-01T00:22:40Z
         VELGEOS_20220529.nc 1.482 Mbytes 2022-05-31T00:20:22Z
         VELGEOS_20220528.nc 1.482 Mbytes 2022-05-29T00:18:56Z
         VELGEOS_20220527.nc 1.482 Mbytes 2022-05-29T00:18:56Z
         VELGEOS_20220526.nc 1.482 Mbytes 2022-05-27T00:19:00Z
         VELGEOS_20220525.nc 1.482 Mbytes 2022-05-27T00:19:01Z
         VELGEOS_20220524.nc 1.482 Mbytes 2022-05-27T00:19:01Z
         VELGEOS_20220523.nc 1.482 Mbytes 2022-05-27T00:19:02Z
         VELGEOS_20220522.nc 1.482 Mbytes 2022-05-23T00:18:56Z
         VELGEOS_20220521.nc 1.482 Mbytes 2022-05-23T00:18:56Z
         VELGEOS_20220520.nc 1.482 Mbytes 2022-05-22T00:34:29Z
         VELGEOS_20220519.nc 1.482 Mbytes 2022-05-20T00:32:54Z
         VELGEOS_20220518.nc 1.482 Mbytes 2022-05-19T00:43:22Z
         VELGEOS_20220517.nc 1.482 Mbytes 2022-05-18T00:42:27Z
         VELGEOS_20220516.nc 1.482 Mbytes 2022-05-17T00:57:07Z
         VELGEOS_20220515.nc 1.482 Mbytes 2022-05-16T00:54:35Z
         VELGEOS_20220514.nc 1.482 Mbytes 2022-05-16T00:54:36Z
         VELGEOS_20220513.nc 1.482 Mbytes 2022-05-16T00:54:36Z
         VELGEOS_20220512.nc 1.482 Mbytes 2022-05-16T00:54:37Z
         VELGEOS_20220511.nc 1.482 Mbytes 2022-05-12T00:49:42Z
         VELGEOS_20220510.nc 1.482 Mbytes 2022-05-12T00:49:43Z
         VELGEOS_20220509.nc 1.482 Mbytes 2022-05-10T00:45:39Z
         VELGEOS_20220508.nc 1.482 Mbytes 2022-05-10T00:45:39Z
         VELGEOS_20220507.nc 1.482 Mbytes 2022-05-08T01:44:40Z
         VELGEOS_20220506.nc 1.482 Mbytes 2022-05-08T01:44:41Z
         VELGEOS_20220505.nc 1.482 Mbytes 2022-05-08T01:44:41Z
         VELGEOS_20220504.nc 1.482 Mbytes 2022-05-05T01:45:29Z
         VELGEOS_20220503.nc 1.482 Mbytes 2022-05-05T01:45:29Z
         VELGEOS_20220502.nc 1.482 Mbytes 2022-05-05T01:45:30Z
         VELGEOS_20220501.nc 1.482 Mbytes 2022-05-05T01:45:30Z
         VELGEOS_20220430.nc 1.482 Mbytes 2022-05-05T01:45:31Z
         VELGEOS_20220429.nc 1.482 Mbytes 2022-04-30T01:55:06Z
         VELGEOS_20220428.nc 1.482 Mbytes 2022-04-30T01:55:07Z
         VELGEOS_20220427.nc 1.482 Mbytes 2022-04-28T02:45:06Z
         VELGEOS_20220426.nc 1.482 Mbytes 2022-04-27T01:41:37Z
         VELGEOS_20220425.nc 1.482 Mbytes 2022-04-27T01:41:38Z
         VELGEOS_20220424.nc 1.482 Mbytes 2022-04-27T01:41:38Z
         VELGEOS_20220423.nc 1.482 Mbytes 2022-04-27T01:41:39Z
         VELGEOS_20220422.nc 1.482 Mbytes 2022-04-27T01:41:39Z
         VELGEOS_20220421.nc 1.482 Mbytes 2022-04-22T01:23:22Z
         VELGEOS_20220420.nc 1.482 Mbytes 2022-04-21T01:16:32Z
         VELGEOS_20220419.nc 1.482 Mbytes 2022-04-20T01:17:18Z
         VELGEOS_20220418.nc 1.482 Mbytes 2022-04-20T01:17:18Z
         VELGEOS_20220417.nc 1.482 Mbytes 2022-04-18T01:12:46Z
         VELGEOS_20220416.nc 1.482 Mbytes 2022-04-17T01:13:54Z
         VELGEOS_20220415.nc 1.482 Mbytes 2022-04-16T02:02:57Z
         VELGEOS_20220414.nc 1.482 Mbytes 2022-04-15T01:12:53Z
         VELGEOS_20220413.nc 1.482 Mbytes 2022-04-14T01:14:42Z
         VELGEOS_20220412.nc 1.482 Mbytes 2022-04-13T01:13:51Z
         VELGEOS_20220411.nc 1.482 Mbytes 2022-04-12T01:15:04Z
         VELGEOS_20220410.nc 1.482 Mbytes 2022-04-11T01:13:53Z
         VELGEOS_20220409.nc 1.482 Mbytes 2022-04-10T01:15:18Z
         VELGEOS_20220408.nc 1.482 Mbytes 2022-04-09T02:02:52Z
         VELGEOS_20220407.nc 1.482 Mbytes 2022-04-08T01:13:21Z
         VELGEOS_20220406.nc 1.482 Mbytes 2022-04-07T01:25:45Z
         VELGEOS_20220405.nc 1.482 Mbytes 2022-04-06T01:14:42Z
         VELGEOS_20220404.nc 1.482 Mbytes 2022-04-05T01:14:35Z
         VELGEOS_20220403.nc 1.482 Mbytes 2022-04-04T01:14:19Z
         VELGEOS_20220402.nc 1.482 Mbytes 2022-04-03T01:13:59Z
         VELGEOS_20220401.nc 1.482 Mbytes 2022-04-02T02:02:13Z
         VELGEOS_20220331.nc 1.482 Mbytes 2022-04-01T01:15:16Z
         VELGEOS_20220330.nc 1.482 Mbytes 2022-03-31T01:16:14Z
         VELGEOS_20220329.nc 1.482 Mbytes 2022-03-30T01:15:40Z
         VELGEOS_20220328.nc 1.482 Mbytes 2022-03-29T01:19:58Z
         VELGEOS_20220327.nc 1.482 Mbytes 2022-03-28T01:16:33Z
         VELGEOS_20220326.nc 1.482 Mbytes 2022-03-27T01:14:20Z
         VELGEOS_20220325.nc 1.482 Mbytes 2022-03-26T01:20:30Z
         VELGEOS_20220324.nc 1.482 Mbytes 2022-03-25T01:14:32Z
         VELGEOS_20220323.nc 1.482 Mbytes 2022-03-24T01:15:52Z
         VELGEOS_20220322.nc 1.482 Mbytes 2022-03-23T01:14:17Z
         VELGEOS_20220321.nc 1.482 Mbytes 2022-03-22T01:21:06Z
         VELGEOS_20220320.nc 1.482 Mbytes 2022-03-21T01:17:27Z
         VELGEOS_20220319.nc 1.482 Mbytes 2022-03-20T01:14:41Z
         VELGEOS_20220318.nc 1.482 Mbytes 2022-03-19T01:54:36Z
         VELGEOS_20220317.nc 1.482 Mbytes 2022-03-18T01:15:00Z
         VELGEOS_20220316.nc 1.482 Mbytes 2022-03-17T01:15:06Z
         VELGEOS_20220315.nc 1.482 Mbytes 2022-03-16T01:14:56Z
         VELGEOS_20220314.nc 1.482 Mbytes 2022-03-15T01:17:26Z
         VELGEOS_20220313.nc 1.482 Mbytes 2022-03-14T01:16:20Z
         VELGEOS_20220312.nc 1.482 Mbytes 2022-03-13T01:14:53Z
         VELGEOS_20220311.nc 1.482 Mbytes 2022-03-12T01:14:47Z
         VELGEOS_20220310.nc 1.482 Mbytes 2022-03-11T01:14:06Z
         VELGEOS_20220309.nc 1.482 Mbytes 2022-03-10T01:14:33Z
         VELGEOS_20220308.nc 1.482 Mbytes 2022-03-09T01:14:44Z
         VELGEOS_20220307.nc 1.482 Mbytes 2022-03-08T02:06:24Z
         VELGEOS_20220306.nc 1.482 Mbytes 2022-03-07T01:16:02Z
         VELGEOS_20220305.nc 1.482 Mbytes 2022-03-06T01:13:53Z
         VELGEOS_20220304.nc 1.482 Mbytes 2022-03-05T01:12:47Z
         VELGEOS_20220303.nc 1.482 Mbytes 2022-03-04T01:13:20Z
         VELGEOS_20220302.nc 1.482 Mbytes 2022-03-03T01:17:06Z
         VELGEOS_20220301.nc 1.482 Mbytes 2022-03-02T01:13:43Z
         VELGEOS_20220228.nc 1.482 Mbytes 2022-03-01T01:21:04Z
         VELGEOS_20220227.nc 1.482 Mbytes 2022-02-28T01:21:27Z
         VELGEOS_20220226.nc 1.482 Mbytes 2022-02-27T01:16:10Z
         VELGEOS_20220225.nc 1.482 Mbytes 2022-02-26T01:16:10Z
         VELGEOS_20220224.nc 1.482 Mbytes 2022-02-25T01:15:06Z
         VELGEOS_20220223.nc 1.482 Mbytes 2022-02-24T01:15:44Z
         VELGEOS_20220222.nc 1.482 Mbytes 2022-02-23T01:13:38Z
         VELGEOS_20220221.nc 1.482 Mbytes 2022-02-22T01:12:53Z
         VELGEOS_20220220.nc 1.482 Mbytes 2022-02-21T01:13:49Z
         VELGEOS_20220219.nc 1.482 Mbytes 2022-02-20T01:15:42Z
         VELGEOS_20220218.nc 1.482 Mbytes 2022-02-19T01:14:19Z
         VELGEOS_20220217.nc 1.482 Mbytes 2022-02-18T01:15:07Z
         VELGEOS_20220216.nc 1.482 Mbytes 2022-02-17T01:14:02Z
         VELGEOS_20220215.nc 1.482 Mbytes 2022-02-16T01:13:15Z
         VELGEOS_20220214.nc 1.482 Mbytes 2022-02-15T01:15:54Z
         VELGEOS_20220213.nc 1.482 Mbytes 2022-02-14T01:14:53Z
         VELGEOS_20220212.nc 1.482 Mbytes 2022-02-13T01:15:38Z
         VELGEOS_20220211.nc 1.482 Mbytes 2022-02-12T01:14:56Z
         VELGEOS_20220210.nc 1.482 Mbytes 2022-02-11T01:29:21Z
         VELGEOS_20220209.nc 1.482 Mbytes 2022-02-10T01:16:18Z
         VELGEOS_20220208.nc 1.482 Mbytes 2022-02-09T01:16:26Z
         VELGEOS_20220207.nc 1.482 Mbytes 2022-02-08T01:15:13Z
         VELGEOS_20220206.nc 1.482 Mbytes 2022-02-07T01:16:11Z
         VELGEOS_20220205.nc 1.482 Mbytes 2022-02-06T01:13:48Z
         VELGEOS_20220204.nc 1.482 Mbytes 2022-02-05T01:15:59Z
         VELGEOS_20220203.nc 1.482 Mbytes 2022-02-04T01:14:42Z
         VELGEOS_20220202.nc 1.482 Mbytes 2022-02-03T01:13:29Z
         VELGEOS_20220201.nc 1.482 Mbytes 2022-02-02T01:15:24Z
         VELGEOS_20220131.nc 1.482 Mbytes 2022-02-01T01:13:31Z
         VELGEOS_20220130.nc 1.482 Mbytes 2022-01-31T01:16:15Z
         VELGEOS_20220129.nc 1.482 Mbytes 2022-01-30T01:14:13Z
         VELGEOS_20220128.nc 1.482 Mbytes 2022-01-29T01:13:09Z
         VELGEOS_20220127.nc 1.482 Mbytes 2022-01-28T01:13:17Z
         VELGEOS_20220126.nc 1.482 Mbytes 2022-01-27T01:16:55Z
         VELGEOS_20220125.nc 1.482 Mbytes 2022-01-26T01:13:33Z
         VELGEOS_20220124.nc 1.482 Mbytes 2022-01-25T01:14:50Z
         VELGEOS_20220123.nc 1.482 Mbytes 2022-01-24T01:13:20Z
         VELGEOS_20220122.nc 1.482 Mbytes 2022-01-23T01:14:33Z
         VELGEOS_20220121.nc 1.482 Mbytes 2022-01-22T01:15:35Z
         VELGEOS_20220120.nc 1.482 Mbytes 2022-01-21T01:14:36Z
         VELGEOS_20220119.nc 1.482 Mbytes 2022-01-20T01:16:20Z
         VELGEOS_20220118.nc 1.482 Mbytes 2022-01-19T01:15:54Z
         VELGEOS_20220117.nc 1.482 Mbytes 2022-01-18T01:14:02Z
         VELGEOS_20220116.nc 1.482 Mbytes 2022-01-17T01:16:03Z
         VELGEOS_20220115.nc 1.482 Mbytes 2022-01-16T01:14:11Z
         VELGEOS_20220114.nc 1.482 Mbytes 2022-01-15T01:14:42Z
         VELGEOS_20220113.nc 1.482 Mbytes 2022-01-14T01:13:25Z
         VELGEOS_20220112.nc 1.482 Mbytes 2022-01-13T01:12:23Z
         VELGEOS_20220111.nc 1.482 Mbytes 2022-01-12T01:14:40Z
         VELGEOS_20220110.nc 1.482 Mbytes 2022-01-11T01:13:43Z
         VELGEOS_20220109.nc 1.482 Mbytes 2022-01-10T01:13:54Z
         VELGEOS_20220108.nc 1.482 Mbytes 2022-01-09T01:16:18Z
         VELGEOS_20220107.nc 1.482 Mbytes 2022-01-08T01:12:57Z
         VELGEOS_20220106.nc 1.482 Mbytes 2022-01-07T01:14:08Z
         VELGEOS_20220105.nc 1.482 Mbytes 2022-01-06T01:13:26Z
         VELGEOS_20220104.nc 1.482 Mbytes 2022-01-05T01:15:34Z
         VELGEOS_20220103.nc 1.482 Mbytes 2022-01-04T01:14:05Z
         VELGEOS_20220102.nc 1.482 Mbytes 2022-01-03T01:14:29Z
         VELGEOS_20220101.nc 1.482 Mbytes 2022-01-02T01:15:26Z
         VELGEOS_20211231.nc 1.482 Mbytes 2022-01-01T01:19:42Z
         VELGEOS_20211230.nc 1.482 Mbytes 2021-12-31T01:18:54Z
         VELGEOS_20211229.nc 1.482 Mbytes 2021-12-30T01:26:31Z
         VELGEOS_20211228.nc 1.482 Mbytes 2021-12-29T01:17:20Z
         VELGEOS_20211227.nc 1.482 Mbytes 2021-12-28T01:08:11Z
         VELGEOS_20211226.nc 1.482 Mbytes 2021-12-27T00:51:52Z
         VELGEOS_20211225.nc 1.482 Mbytes 2021-12-26T01:06:46Z
         VELGEOS_20211224.nc 1.482 Mbytes 2021-12-25T01:04:18Z
         VELGEOS_20211223.nc 1.482 Mbytes 2021-12-24T01:01:21Z
         VELGEOS_20211222.nc 1.482 Mbytes 2021-12-23T01:02:07Z
         VELGEOS_20211221.nc 1.482 Mbytes 2021-12-22T00:58:50Z
         VELGEOS_20211220.nc 1.482 Mbytes 2021-12-21T01:04:03Z
         VELGEOS_20211219.nc 1.482 Mbytes 2021-12-20T00:55:20Z
         VELGEOS_20211218.nc 1.482 Mbytes 2021-12-19T00:49:43Z
         VELGEOS_20211217.nc 1.482 Mbytes 2021-12-18T00:49:58Z
         VELGEOS_20211216.nc 1.482 Mbytes 2021-12-17T01:00:22Z
         VELGEOS_20211215.nc 1.482 Mbytes 2021-12-16T01:02:29Z
         VELGEOS_20211214.nc 1.482 Mbytes 2021-12-15T01:07:33Z
         VELGEOS_20211213.nc 1.482 Mbytes 2021-12-14T01:09:06Z
         VELGEOS_20211212.nc 1.482 Mbytes 2021-12-13T01:08:27Z
         VELGEOS_20211211.nc 1.482 Mbytes 2021-12-12T01:12:14Z
         VELGEOS_20211210.nc 1.482 Mbytes 2021-12-11T01:01:32Z
         VELGEOS_20211209.nc 1.482 Mbytes 2021-12-10T00:52:55Z
         VELGEOS_20211208.nc 1.482 Mbytes 2021-12-09T00:45:39Z
         VELGEOS_20211207.nc 1.482 Mbytes 2021-12-08T01:10:57Z
         VELGEOS_20211206.nc 1.482 Mbytes 2021-12-07T01:10:14Z
         VELGEOS_20211205.nc 1.482 Mbytes 2021-12-06T00:51:50Z
         VELGEOS_20211204.nc 1.482 Mbytes 2021-12-05T00:52:09Z
         VELGEOS_20211203.nc 1.482 Mbytes 2021-12-04T00:43:37Z
         VELGEOS_20211202.nc 1.482 Mbytes 2021-12-03T00:44:04Z
         VELGEOS_20211201.nc 1.482 Mbytes 2021-12-02T00:47:23Z
         VELGEOS_20211130.nc 1.482 Mbytes 2021-12-01T00:52:30Z
         VELGEOS_20211129.nc 1.482 Mbytes 2021-11-30T00:45:40Z
         VELGEOS_20211128.nc 1.482 Mbytes 2021-11-29T00:19:11Z
         VELGEOS_20211127.nc 1.482 Mbytes 2021-11-28T00:54:18Z
         VELGEOS_20211126.nc 1.482 Mbytes 2021-11-27T00:43:14Z
         VELGEOS_20211125.nc 1.482 Mbytes 2021-11-26T00:47:31Z
         VELGEOS_20211124.nc 1.482 Mbytes 2021-11-25T00:49:46Z
         VELGEOS_20211123.nc 1.482 Mbytes 2021-11-24T00:52:56Z
         VELGEOS_20211122.nc 1.482 Mbytes 2021-11-23T00:57:10Z
         VELGEOS_20211121.nc 1.482 Mbytes 2021-11-22T00:52:38Z
         VELGEOS_20211120.nc 1.482 Mbytes 2021-11-21T01:00:48Z
         VELGEOS_20211119.nc 1.482 Mbytes 2021-11-20T00:52:12Z
         VELGEOS_20211118.nc 1.482 Mbytes 2021-11-19T00:48:32Z
         VELGEOS_20211117.nc 1.482 Mbytes 2021-11-18T00:50:58Z
         VELGEOS_20211116.nc 1.482 Mbytes 2021-11-17T01:55:10Z
         VELGEOS_20211115.nc 1.482 Mbytes 2021-11-16T01:06:37Z
         VELGEOS_20211114.nc 1.482 Mbytes 2021-11-15T01:03:37Z
         VELGEOS_20211113.nc 1.482 Mbytes 2021-11-14T01:05:57Z
         VELGEOS_20211112.nc 1.482 Mbytes 2021-11-13T01:01:42Z
         VELGEOS_20211111.nc 1.482 Mbytes 2021-11-12T01:00:01Z
         VELGEOS_20211110.nc 1.482 Mbytes 2021-11-11T00:50:33Z
         VELGEOS_20211109.nc 1.482 Mbytes 2021-11-10T01:04:49Z
         VELGEOS_20211108.nc 1.482 Mbytes 2021-11-09T00:53:08Z
         VELGEOS_20211107.nc 1.482 Mbytes 2021-11-08T00:57:45Z
         VELGEOS_20211106.nc 1.482 Mbytes 2021-11-07T00:56:06Z
         VELGEOS_20211105.nc 1.482 Mbytes 2021-11-06T00:55:44Z
         VELGEOS_20211104.nc 1.482 Mbytes 2021-11-05T00:54:53Z
         VELGEOS_20211103.nc 1.482 Mbytes 2021-11-04T00:50:26Z
         VELGEOS_20211102.nc 1.482 Mbytes 2021-11-03T00:42:17Z
         VELGEOS_20211101.nc 1.482 Mbytes 2021-11-02T00:41:58Z
         VELGEOS_20211031.nc 1.482 Mbytes 2021-11-01T00:32:07Z
         VELGEOS_20211030.nc 1.482 Mbytes 2021-10-31T00:46:10Z
         VELGEOS_20211029.nc 1.482 Mbytes 2021-10-30T00:52:08Z
         VELGEOS_20211028.nc 1.482 Mbytes 2021-10-29T00:52:05Z
         VELGEOS_20211027.nc 1.482 Mbytes 2021-10-28T00:52:37Z
         VELGEOS_20211026.nc 1.482 Mbytes 2021-10-27T00:55:49Z
         VELGEOS_20211025.nc 1.482 Mbytes 2021-10-26T00:52:58Z
         VELGEOS_20211024.nc 1.482 Mbytes 2021-10-25T00:40:47Z
         VELGEOS_20211023.nc 1.482 Mbytes 2021-10-24T00:32:11Z
         VELGEOS_20211022.nc 1.482 Mbytes 2021-10-23T00:33:37Z
         VELGEOS_20211021.nc 1.482 Mbytes 2021-10-22T00:33:36Z
         VELGEOS_20211020.nc 1.482 Mbytes 2021-10-21T00:38:18Z
         VELGEOS_20211019.nc 1.482 Mbytes 2021-10-20T00:43:15Z
         VELGEOS_20211018.nc 1.482 Mbytes 2021-10-19T00:44:34Z
         VELGEOS_20211017.nc 1.482 Mbytes 2021-10-18T00:37:00Z
         VELGEOS_20211016.nc 1.482 Mbytes 2021-10-17T00:37:29Z
         VELGEOS_20211015.nc 1.482 Mbytes 2021-10-16T00:38:15Z
         VELGEOS_20211014.nc 1.482 Mbytes 2021-10-15T00:38:26Z
         VELGEOS_20211013.nc 1.482 Mbytes 2021-10-14T00:37:39Z
         VELGEOS_20211012.nc 1.482 Mbytes 2021-10-13T00:37:51Z
         VELGEOS_20211011.nc 1.482 Mbytes 2021-10-12T00:37:35Z
         VELGEOS_20211010.nc 1.482 Mbytes 2021-10-11T00:37:27Z
         VELGEOS_20211009.nc 1.482 Mbytes 2021-10-10T00:37:19Z
         VELGEOS_20211008.nc 1.482 Mbytes 2021-10-09T00:37:50Z
         VELGEOS_20211007.nc 1.482 Mbytes 2021-10-08T00:37:23Z
         VELGEOS_20211006.nc 1.482 Mbytes 2021-10-07T00:37:02Z
         VELGEOS_20211005.nc 1.482 Mbytes 2021-10-06T00:37:18Z
         VELGEOS_20211004.nc 1.482 Mbytes 2021-10-05T00:37:11Z
         VELGEOS_20211003.nc 1.482 Mbytes 2021-10-04T00:37:11Z
         VELGEOS_20211002.nc 1.482 Mbytes 2021-10-03T00:37:13Z
         VELGEOS_20211001.nc 1.482 Mbytes 2021-10-02T00:37:21Z
         VELGEOS_20210930.nc 1.482 Mbytes 2021-10-01T00:37:02Z
         VELGEOS_20210929.nc 1.482 Mbytes 2021-09-30T00:42:33Z
         VELGEOS_20210928.nc 1.482 Mbytes 2021-09-29T00:41:41Z
         VELGEOS_20210927.nc 1.482 Mbytes 2021-09-28T01:17:32Z
         VELGEOS_20210926.nc 1.482 Mbytes 2021-09-27T01:04:29Z
         VELGEOS_20210925.nc 1.482 Mbytes 2021-09-26T00:59:11Z
         VELGEOS_20210924.nc 1.482 Mbytes 2021-09-25T00:54:08Z
         VELGEOS_20210923.nc 1.482 Mbytes 2021-09-24T00:40:51Z
         VELGEOS_20210922.nc 1.482 Mbytes 2021-09-23T00:43:48Z
         VELGEOS_20210921.nc 1.482 Mbytes 2021-09-22T00:44:20Z
         VELGEOS_20210920.nc 1.482 Mbytes 2021-09-21T00:34:51Z
         VELGEOS_20210919.nc 1.482 Mbytes 2021-09-20T01:07:14Z
         VELGEOS_20210918.nc 1.482 Mbytes 2021-09-19T01:08:36Z
         VELGEOS_20210917.nc 1.482 Mbytes 2021-09-18T01:01:50Z
         VELGEOS_20210916.nc 1.482 Mbytes 2021-09-17T00:35:52Z
         VELGEOS_20210915.nc 1.482 Mbytes 2021-09-16T00:36:44Z
         VELGEOS_20210914.nc 1.482 Mbytes 2021-09-16T00:36:44Z
         VELGEOS_20210913.nc 1.482 Mbytes 2021-09-14T00:58:15Z
         VELGEOS_20210912.nc 1.482 Mbytes 2021-09-13T00:53:32Z
         VELGEOS_20210911.nc 1.482 Mbytes 2021-09-12T00:48:42Z
         VELGEOS_20210910.nc 1.482 Mbytes 2021-09-11T00:50:23Z
         VELGEOS_20210909.nc 1.482 Mbytes 2021-09-10T00:56:16Z
         VELGEOS_20210908.nc 1.482 Mbytes 2021-09-09T00:50:30Z
         VELGEOS_20210907.nc 1.482 Mbytes 2021-09-08T00:43:05Z
         VELGEOS_20210906.nc 1.482 Mbytes 2021-09-07T00:40:52Z
         VELGEOS_20210905.nc 1.482 Mbytes 2021-09-06T00:27:28Z
         VELGEOS_20210904.nc 1.482 Mbytes 2021-09-05T00:22:46Z
         VELGEOS_20210903.nc 1.482 Mbytes 2021-09-04T00:37:49Z
         VELGEOS_20210902.nc 1.482 Mbytes 2021-09-03T00:49:13Z
         VELGEOS_20210901.nc 1.482 Mbytes 2021-09-02T00:43:30Z
         VELGEOS_20210831.nc 1.482 Mbytes 2021-09-01T00:30:50Z
         VELGEOS_20210830.nc 1.482 Mbytes 2021-08-31T00:27:29Z
         VELGEOS_20210829.nc 1.482 Mbytes 2021-08-30T00:24:43Z
         VELGEOS_20210828.nc 1.482 Mbytes 2021-08-29T00:26:57Z
         VELGEOS_20210827.nc 1.482 Mbytes 2021-08-28T00:26:58Z
         VELGEOS_20210826.nc 1.482 Mbytes 2021-08-27T00:34:42Z
         VELGEOS_20210825.nc 1.482 Mbytes 2021-08-26T00:34:02Z
         VELGEOS_20210824.nc 1.482 Mbytes 2021-08-25T01:06:11Z
         VELGEOS_20210823.nc 1.482 Mbytes 2021-08-24T00:26:25Z
         VELGEOS_20210822.nc 1.482 Mbytes 2021-08-23T00:28:09Z
         VELGEOS_20210821.nc 1.482 Mbytes 2021-08-22T00:27:42Z
         VELGEOS_20210820.nc 1.482 Mbytes 2021-08-21T00:25:14Z
         VELGEOS_20210819.nc 1.482 Mbytes 2021-08-20T00:30:18Z
         VELGEOS_20210818.nc 1.482 Mbytes 2021-08-19T00:29:46Z
         VELGEOS_20210817.nc 1.482 Mbytes 2021-08-18T00:33:54Z
         VELGEOS_20210816.nc 1.482 Mbytes 2021-08-17T00:38:45Z
         VELGEOS_20210815.nc 1.482 Mbytes 2021-08-16T00:34:32Z
         VELGEOS_20210814.nc 1.482 Mbytes 2021-08-15T00:31:41Z
         VELGEOS_20210813.nc 1.482 Mbytes 2021-08-14T00:30:59Z
         VELGEOS_20210812.nc 1.482 Mbytes 2021-08-13T00:34:15Z
         VELGEOS_20210811.nc 1.482 Mbytes 2021-08-12T00:38:44Z
         VELGEOS_20210810.nc 1.482 Mbytes 2021-08-11T00:58:21Z
         VELGEOS_20210809.nc 1.482 Mbytes 2021-08-10T00:45:16Z
         VELGEOS_20210808.nc 1.482 Mbytes 2021-08-09T00:52:30Z
         VELGEOS_20210807.nc 1.482 Mbytes 2021-08-08T00:50:03Z
         VELGEOS_20210806.nc 1.482 Mbytes 2021-08-07T00:46:26Z
         VELGEOS_20210805.nc 1.482 Mbytes 2021-08-06T00:48:52Z
         VELGEOS_20210804.nc 1.482 Mbytes 2021-08-05T00:36:55Z
         VELGEOS_20210803.nc 1.482 Mbytes 2021-08-04T00:37:45Z
         VELGEOS_20210802.nc 1.482 Mbytes 2021-08-03T00:40:31Z
         VELGEOS_20210801.nc 1.482 Mbytes 2021-08-02T00:46:33Z
         VELGEOS_20210731.nc 1.482 Mbytes 2021-08-01T00:46:15Z
         VELGEOS_20210730.nc 1.482 Mbytes 2021-07-31T00:40:33Z
         VELGEOS_20210729.nc 1.482 Mbytes 2021-07-30T00:42:14Z
         VELGEOS_20210728.nc 1.482 Mbytes 2021-07-29T00:40:17Z
         VELGEOS_20210727.nc 1.482 Mbytes 2021-07-28T00:40:08Z
         VELGEOS_20210726.nc 1.482 Mbytes 2021-07-27T00:31:33Z
         VELGEOS_20210725.nc 1.482 Mbytes 2021-07-26T00:29:06Z
         VELGEOS_20210724.nc 1.482 Mbytes 2021-07-25T00:27:02Z
         VELGEOS_20210723.nc 1.482 Mbytes 2021-07-24T00:38:12Z
         VELGEOS_20210722.nc 1.482 Mbytes 2021-07-23T00:39:21Z
         VELGEOS_20210721.nc 1.482 Mbytes 2021-07-22T00:39:23Z
         VELGEOS_20210720.nc 1.482 Mbytes 2021-07-21T00:34:04Z
         VELGEOS_20210719.nc 1.482 Mbytes 2021-07-20T00:31:44Z
         VELGEOS_20210718.nc 1.482 Mbytes 2021-07-19T00:32:19Z
         VELGEOS_20210717.nc 1.482 Mbytes 2021-07-18T00:34:08Z
         VELGEOS_20210716.nc 1.482 Mbytes 2021-07-17T00:39:49Z
         VELGEOS_20210715.nc 1.482 Mbytes 2021-07-16T00:38:03Z
         VELGEOS_20210714.nc 1.482 Mbytes 2021-07-15T00:30:17Z
         VELGEOS_20210713.nc 1.482 Mbytes 2021-07-14T00:25:56Z
         VELGEOS_20210712.nc 1.482 Mbytes 2021-07-13T00:26:27Z
         VELGEOS_20210711.nc 1.482 Mbytes 2021-07-12T00:26:58Z
         VELGEOS_20210710.nc 1.482 Mbytes 2021-07-11T00:27:11Z
         VELGEOS_20210709.nc 1.482 Mbytes 2021-07-10T00:30:20Z
         VELGEOS_20210708.nc 1.482 Mbytes 2021-07-09T00:34:44Z
         VELGEOS_20210707.nc 1.482 Mbytes 2021-07-08T00:44:18Z
         VELGEOS_20210706.nc 1.482 Mbytes 2021-07-07T00:42:17Z
         VELGEOS_20210705.nc 1.482 Mbytes 2021-07-06T00:41:11Z
         VELGEOS_20210704.nc 1.482 Mbytes 2021-07-05T00:43:10Z
         VELGEOS_20210703.nc 1.482 Mbytes 2021-07-04T00:32:28Z
         VELGEOS_20210702.nc 1.482 Mbytes 2021-07-03T00:28:21Z
         VELGEOS_20210701.nc 1.482 Mbytes 2021-07-02T00:31:56Z
         VELGEOS_20210630.nc 1.482 Mbytes 2021-07-01T00:35:35Z
         VELGEOS_20210629.nc 1.482 Mbytes 2021-06-30T00:32:24Z
         VELGEOS_20210628.nc 1.482 Mbytes 2021-06-29T00:30:45Z
         VELGEOS_20210627.nc 1.482 Mbytes 2021-06-28T00:32:47Z
         VELGEOS_20210626.nc 1.482 Mbytes 2021-06-27T00:32:30Z
         VELGEOS_20210625.nc 1.482 Mbytes 2021-06-26T00:37:15Z
         VELGEOS_20210624.nc 1.482 Mbytes 2021-06-25T00:37:22Z
         VELGEOS_20210623.nc 1.482 Mbytes 2021-06-24T00:35:49Z
         VELGEOS_20210622.nc 1.482 Mbytes 2021-06-23T00:36:06Z
         VELGEOS_20210621.nc 1.482 Mbytes 2021-06-22T00:34:45Z
         VELGEOS_20210620.nc 1.482 Mbytes 2021-06-21T00:34:31Z
         VELGEOS_20210619.nc 1.482 Mbytes 2021-06-20T00:23:56Z
         VELGEOS_20210618.nc 1.482 Mbytes 2021-06-19T00:25:16Z
         VELGEOS_20210617.nc 1.482 Mbytes 2021-06-18T00:28:19Z
         VELGEOS_20210616.nc 1.482 Mbytes 2021-06-17T00:28:54Z
         VELGEOS_20210615.nc 1.482 Mbytes 2021-06-16T00:27:38Z
         VELGEOS_20210614.nc 1.482 Mbytes 2021-06-15T00:31:39Z
         VELGEOS_20210613.nc 1.482 Mbytes 2021-06-14T00:36:52Z
         VELGEOS_20210612.nc 1.482 Mbytes 2021-06-13T00:34:21Z
         VELGEOS_20210611.nc 1.482 Mbytes 2021-06-12T00:25:14Z
         VELGEOS_20210610.nc 1.482 Mbytes 2021-06-11T00:23:10Z
         VELGEOS_20210609.nc 1.482 Mbytes 2021-06-10T00:30:40Z
         VELGEOS_20210608.nc 1.482 Mbytes 2021-06-09T00:30:10Z
         VELGEOS_20210607.nc 1.482 Mbytes 2021-06-08T00:37:59Z
         VELGEOS_20210606.nc 1.482 Mbytes 2021-06-07T00:48:51Z
         VELGEOS_20210605.nc 1.482 Mbytes 2021-06-06T00:54:56Z
         VELGEOS_20210604.nc 1.482 Mbytes 2021-06-05T00:37:11Z
         VELGEOS_20210603.nc 1.482 Mbytes 2021-06-04T00:34:26Z
         VELGEOS_20210602.nc 1.482 Mbytes 2021-06-03T00:34:35Z
         VELGEOS_20210601.nc 1.482 Mbytes 2021-06-02T00:35:57Z
         VELGEOS_20210531.nc 1.482 Mbytes 2021-06-01T00:45:24Z
         VELGEOS_20210530.nc 1.482 Mbytes 2021-05-31T01:02:46Z
         VELGEOS_20210529.nc 1.482 Mbytes 2021-05-30T00:52:33Z
         VELGEOS_20210528.nc 1.482 Mbytes 2021-05-29T00:45:32Z
         VELGEOS_20210527.nc 1.482 Mbytes 2021-05-28T00:52:23Z
         VELGEOS_20210526.nc 1.482 Mbytes 2021-05-27T00:34:34Z
         VELGEOS_20210525.nc 1.482 Mbytes 2021-05-26T00:29:19Z
         VELGEOS_20210524.nc 1.482 Mbytes 2021-05-25T00:27:24Z
         VELGEOS_20210523.nc 1.482 Mbytes 2021-05-24T00:23:58Z
         VELGEOS_20210522.nc 1.482 Mbytes 2021-05-23T00:26:28Z
         VELGEOS_20210521.nc 1.482 Mbytes 2021-05-22T00:30:20Z
         VELGEOS_20210520.nc 1.482 Mbytes 2021-05-21T00:33:30Z
         VELGEOS_20210519.nc 1.482 Mbytes 2021-05-20T00:34:20Z
         VELGEOS_20210518.nc 1.482 Mbytes 2021-05-19T00:33:23Z
         VELGEOS_20210517.nc 1.482 Mbytes 2021-05-18T00:40:29Z
         VELGEOS_20210516.nc 1.482 Mbytes 2021-05-17T00:52:53Z
         VELGEOS_20210515.nc 1.482 Mbytes 2021-05-16T01:05:59Z
         VELGEOS_20210514.nc 1.482 Mbytes 2021-05-15T00:42:46Z
         VELGEOS_20210513.nc 1.482 Mbytes 2021-05-14T00:42:07Z
         VELGEOS_20210512.nc 1.482 Mbytes 2021-05-13T00:39:10Z
         VELGEOS_20210511.nc 1.482 Mbytes 2021-05-12T00:37:50Z
         VELGEOS_20210510.nc 1.482 Mbytes 2021-05-11T00:46:39Z
         VELGEOS_20210509.nc 1.482 Mbytes 2021-05-10T00:58:42Z
         VELGEOS_20210508.nc 1.482 Mbytes 2021-05-09T01:00:13Z
         VELGEOS_20210507.nc 1.482 Mbytes 2021-05-08T00:42:29Z
         VELGEOS_20210506.nc 1.482 Mbytes 2021-05-07T00:53:05Z
         VELGEOS_20210505.nc 1.482 Mbytes 2021-05-06T00:41:57Z
         VELGEOS_20210504.nc 1.482 Mbytes 2021-05-05T00:48:25Z
         VELGEOS_20210503.nc 1.482 Mbytes 2021-05-04T00:49:57Z
         VELGEOS_20210502.nc 1.482 Mbytes 2021-05-03T00:55:11Z
         VELGEOS_20210501.nc 1.482 Mbytes 2021-05-02T00:52:12Z
         VELGEOS_20210430.nc 1.482 Mbytes 2021-05-01T00:47:20Z
         VELGEOS_20210429.nc 1.482 Mbytes 2021-04-30T00:39:52Z
         VELGEOS_20210428.nc 1.482 Mbytes 2021-04-29T00:36:43Z
         VELGEOS_20210427.nc 1.482 Mbytes 2021-04-28T00:42:06Z
         VELGEOS_20210426.nc 1.482 Mbytes 2021-04-27T00:48:42Z
         VELGEOS_20210425.nc 1.482 Mbytes 2021-04-26T00:55:12Z
         VELGEOS_20210424.nc 1.482 Mbytes 2021-04-25T01:02:45Z
         VELGEOS_20210423.nc 1.482 Mbytes 2021-04-24T00:59:21Z
         VELGEOS_20210422.nc 1.482 Mbytes 2021-04-23T00:44:15Z
         VELGEOS_20210421.nc 1.482 Mbytes 2021-04-22T00:38:45Z
         VELGEOS_20210420.nc 1.482 Mbytes 2021-04-21T00:43:40Z
         VELGEOS_20210419.nc 1.482 Mbytes 2021-04-20T00:38:35Z
         VELGEOS_20210418.nc 1.482 Mbytes 2021-04-19T00:40:15Z
         VELGEOS_20210417.nc 1.482 Mbytes 2021-04-18T00:40:26Z
         VELGEOS_20210416.nc 1.482 Mbytes 2021-04-17T00:33:02Z
         VELGEOS_20210415.nc 1.482 Mbytes 2021-04-16T00:35:30Z
         VELGEOS_20210414.nc 1.482 Mbytes 2021-04-15T00:38:40Z
         VELGEOS_20210413.nc 1.482 Mbytes 2021-04-14T00:35:31Z
         VELGEOS_20210412.nc 1.482 Mbytes 2021-04-13T00:30:47Z
         VELGEOS_20210411.nc 1.482 Mbytes 2021-04-12T00:21:18Z
         VELGEOS_20210410.nc 1.482 Mbytes 2021-04-11T00:28:42Z
         VELGEOS_20210409.nc 1.482 Mbytes 2021-04-10T00:37:04Z
         VELGEOS_20210408.nc 1.482 Mbytes 2021-04-09T00:22:50Z
         VELGEOS_20210407.nc 1.482 Mbytes 2021-04-08T00:29:06Z
         VELGEOS_20210406.nc 1.482 Mbytes 2021-04-07T00:28:37Z
         VELGEOS_20210405.nc 1.482 Mbytes 2021-04-06T00:28:12Z
         VELGEOS_20210404.nc 1.482 Mbytes 2021-04-05T00:32:27Z
         VELGEOS_20210403.nc 1.482 Mbytes 2021-04-04T00:28:00Z
         VELGEOS_20210402.nc 1.482 Mbytes 2021-04-03T00:23:16Z
         VELGEOS_20210401.nc 1.482 Mbytes 2021-04-02T00:43:55Z
         VELGEOS_20210331.nc 1.482 Mbytes 2021-04-01T00:41:54Z
         VELGEOS_20210330.nc 1.482 Mbytes 2021-03-31T00:43:56Z
         VELGEOS_20210329.nc 1.482 Mbytes 2021-03-30T00:44:43Z
         VELGEOS_20210328.nc 1.482 Mbytes 2021-03-30T00:44:43Z
         VELGEOS_20210327.nc 1.482 Mbytes 2021-03-30T00:44:44Z
         VELGEOS_20210326.nc 1.482 Mbytes 2021-03-27T00:58:14Z
         VELGEOS_20210325.nc 1.482 Mbytes 2021-03-26T00:49:37Z
         VELGEOS_20210324.nc 1.482 Mbytes 2021-03-25T00:27:08Z
         VELGEOS_20210323.nc 1.482 Mbytes 2021-03-24T00:45:12Z
         VELGEOS_20210322.nc 1.482 Mbytes 2021-03-23T00:38:50Z
         VELGEOS_20210321.nc 1.482 Mbytes 2021-03-22T00:39:51Z
         VELGEOS_20210320.nc 1.482 Mbytes 2021-03-21T00:42:41Z
         VELGEOS_20210319.nc 1.482 Mbytes 2021-03-20T00:53:24Z
         VELGEOS_20210318.nc 1.482 Mbytes 2021-03-19T00:58:56Z
         VELGEOS_20210317.nc 1.482 Mbytes 2021-03-18T01:05:27Z
         VELGEOS_20210316.nc 1.482 Mbytes 2021-03-17T01:00:55Z
         VELGEOS_20210315.nc 1.482 Mbytes 2021-03-16T00:57:25Z
         VELGEOS_20210314.nc 1.482 Mbytes 2021-03-15T00:44:04Z
         VELGEOS_20210313.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:27:57Z
         VELGEOS_20210312.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T13:46:53Z
         VELGEOS_20210311.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T13:46:54Z
         VELGEOS_20210310.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:18Z
         VELGEOS_20210309.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:18Z
         VELGEOS_20210308.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:19Z
         VELGEOS_20210307.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:19Z
         VELGEOS_20210306.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:20Z
         VELGEOS_20210305.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:20Z
         VELGEOS_20210304.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:21Z
         VELGEOS_20210303.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:22Z
         VELGEOS_20210302.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:22Z
         VELGEOS_20210301.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:23Z
         VELGEOS_20210228.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:23Z
         VELGEOS_20210227.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:24Z
         VELGEOS_20210226.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:24Z
         VELGEOS_20210225.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:25Z
         VELGEOS_20210224.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:25Z
         VELGEOS_20210223.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:26Z
         VELGEOS_20210222.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:26Z
         VELGEOS_20210221.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:27Z
         VELGEOS_20210220.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:27Z
         VELGEOS_20210219.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:28Z
         VELGEOS_20210218.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:28Z
         VELGEOS_20210217.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:29Z
         VELGEOS_20210216.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:29Z
         VELGEOS_20210215.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:30Z
         VELGEOS_20210214.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:30Z
         VELGEOS_20210213.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:31Z
         VELGEOS_20210212.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:31Z
         VELGEOS_20210211.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:32Z
         VELGEOS_20210210.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:32Z
         VELGEOS_20210209.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:33Z
         VELGEOS_20210208.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:33Z
         VELGEOS_20210207.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:34Z
         VELGEOS_20210206.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:34Z
         VELGEOS_20210205.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:35Z
         VELGEOS_20210204.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:35Z
         VELGEOS_20210203.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:36Z
         VELGEOS_20210202.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:36Z
         VELGEOS_20210201.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:37Z
         VELGEOS_20210131.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:37Z
         VELGEOS_20210130.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:38Z
         VELGEOS_20210129.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:38Z
         VELGEOS_20210128.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:39Z
         VELGEOS_20210127.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:39Z
         VELGEOS_20210126.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:40Z
         VELGEOS_20210125.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:40Z
         VELGEOS_20210124.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:41Z
         VELGEOS_20210123.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:41Z
         VELGEOS_20210122.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:42Z
         VELGEOS_20210121.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:42Z
         VELGEOS_20210120.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:43Z
         VELGEOS_20210119.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:44Z
         VELGEOS_20210118.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:44Z
         VELGEOS_20210117.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:44Z
         VELGEOS_20210116.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:45Z
         VELGEOS_20210115.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:46Z
         VELGEOS_20210114.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:46Z
         VELGEOS_20210113.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:47Z
         VELGEOS_20210112.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:47Z
         VELGEOS_20210111.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:48Z
         VELGEOS_20210110.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:49Z
         VELGEOS_20210109.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:49Z
         VELGEOS_20210108.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:50Z
         VELGEOS_20210107.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:50Z
         VELGEOS_20210106.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:51Z
         VELGEOS_20210105.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:51Z
         VELGEOS_20210104.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:52Z
         VELGEOS_20210103.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:52Z
         VELGEOS_20210102.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:53Z
         VELGEOS_20210101.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:53Z
         VELGEOS_20201231.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:54Z
         VELGEOS_20201230.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:54Z
         VELGEOS_20201229.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:55Z
         VELGEOS_20201228.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:55Z
         VELGEOS_20201227.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:56Z
         VELGEOS_20201226.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:56Z
         VELGEOS_20201225.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:57Z
         VELGEOS_20201224.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:57Z
         VELGEOS_20201223.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:58Z
         VELGEOS_20201222.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:58Z
         VELGEOS_20201221.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:59Z
         VELGEOS_20201220.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:56:59Z
         VELGEOS_20201219.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:00Z
         VELGEOS_20201218.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:00Z
         VELGEOS_20201217.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:01Z
         VELGEOS_20201216.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:01Z
         VELGEOS_20201215.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:02Z
         VELGEOS_20201214.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:02Z
         VELGEOS_20201213.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:03Z
         VELGEOS_20201212.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:03Z
         VELGEOS_20201211.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:04Z
         VELGEOS_20201210.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:04Z
         VELGEOS_20201209.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:05Z
         VELGEOS_20201208.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:05Z
         VELGEOS_20201207.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:06Z
         VELGEOS_20201206.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:06Z
         VELGEOS_20201205.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:07Z
         VELGEOS_20201204.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:07Z
         VELGEOS_20201203.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:08Z
         VELGEOS_20201202.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:08Z
         VELGEOS_20201201.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:09Z
         VELGEOS_20201130.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:10Z
         VELGEOS_20201129.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:10Z
         VELGEOS_20201128.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:11Z
         VELGEOS_20201127.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:11Z
         VELGEOS_20201126.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:12Z
         VELGEOS_20201125.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:12Z
         VELGEOS_20201124.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:13Z
         VELGEOS_20201123.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:13Z
         VELGEOS_20201122.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:14Z
         VELGEOS_20201121.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:14Z
         VELGEOS_20201120.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:15Z
         VELGEOS_20201119.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:15Z
         VELGEOS_20201118.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:16Z
         VELGEOS_20201117.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:16Z
         VELGEOS_20201116.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:17Z
         VELGEOS_20201115.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:17Z
         VELGEOS_20201114.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:18Z
         VELGEOS_20201113.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:19Z
         VELGEOS_20201112.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:19Z
         VELGEOS_20201111.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:20Z
         VELGEOS_20201110.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:20Z
         VELGEOS_20201109.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:21Z
         VELGEOS_20201108.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:21Z
         VELGEOS_20201107.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:22Z
         VELGEOS_20201106.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:22Z
         VELGEOS_20201105.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:23Z
         VELGEOS_20201104.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:23Z
         VELGEOS_20201103.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:24Z
         VELGEOS_20201102.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:24Z
         VELGEOS_20201101.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:25Z
         VELGEOS_20201031.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:25Z
         VELGEOS_20201030.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:26Z
         VELGEOS_20201029.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:26Z
         VELGEOS_20201028.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:27Z
         VELGEOS_20201027.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:27Z
         VELGEOS_20201026.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:28Z
         VELGEOS_20201025.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:28Z
         VELGEOS_20201024.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:29Z
         VELGEOS_20201023.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:29Z
         VELGEOS_20201022.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:30Z
         VELGEOS_20201021.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:30Z
         VELGEOS_20201020.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:31Z
         VELGEOS_20201019.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:31Z
         VELGEOS_20201018.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:32Z
         VELGEOS_20201017.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:32Z
         VELGEOS_20201016.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:33Z
         VELGEOS_20201015.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:33Z
         VELGEOS_20201014.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:34Z
         VELGEOS_20201013.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:34Z
         VELGEOS_20201012.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:35Z
         VELGEOS_20201011.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:35Z
         VELGEOS_20201010.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:36Z
         VELGEOS_20201009.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:36Z
         VELGEOS_20201008.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:37Z
         VELGEOS_20201007.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:37Z
         VELGEOS_20201006.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:38Z
         VELGEOS_20201005.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:38Z
         VELGEOS_20201004.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:39Z
         VELGEOS_20201003.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:39Z
         VELGEOS_20201002.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:27:57Z
         VELGEOS_20201001.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:27:58Z
         VELGEOS_20200930.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:27:58Z
         VELGEOS_20200929.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:27:59Z
         VELGEOS_20200928.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:27:59Z
         VELGEOS_20200927.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:00Z
         VELGEOS_20200926.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:00Z
         VELGEOS_20200925.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:01Z
         VELGEOS_20200924.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:01Z
         VELGEOS_20200923.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:02Z
         VELGEOS_20200922.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:02Z
         VELGEOS_20200921.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:03Z
         VELGEOS_20200920.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:03Z
         VELGEOS_20200919.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:04Z
         VELGEOS_20200918.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:04Z
         VELGEOS_20200917.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:05Z
         VELGEOS_20200916.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:05Z
         VELGEOS_20200915.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:06Z
         VELGEOS_20200914.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:06Z
         VELGEOS_20200913.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:07Z
         VELGEOS_20200912.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:07Z
         VELGEOS_20200911.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:08Z
         VELGEOS_20200910.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:08Z
         VELGEOS_20200909.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T14:28:09Z
         VELGEOS_20200908.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:08Z
         VELGEOS_20200907.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:09Z
         VELGEOS_20200906.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:09Z
         VELGEOS_20200905.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:10Z
         VELGEOS_20200904.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:10Z
         VELGEOS_20200903.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:11Z
         VELGEOS_20200902.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:11Z
         VELGEOS_20200901.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:12Z
         VELGEOS_20200831.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:12Z
         VELGEOS_20200830.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:13Z
         VELGEOS_20200829.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:13Z
         VELGEOS_20200828.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:14Z
         VELGEOS_20200827.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:15Z
         VELGEOS_20200826.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:15Z
         VELGEOS_20200825.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:16Z
         VELGEOS_20200824.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:16Z
         VELGEOS_20200823.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:17Z
         VELGEOS_20200822.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:17Z
         VELGEOS_20200821.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:18Z
         VELGEOS_20200820.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:18Z
         VELGEOS_20200819.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:19Z
         VELGEOS_20200818.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:19Z
         VELGEOS_20200817.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:20Z
         VELGEOS_20200816.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:20Z
         VELGEOS_20200815.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:21Z
         VELGEOS_20200814.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:21Z
         VELGEOS_20200813.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:22Z
         VELGEOS_20200812.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:22Z
         VELGEOS_20200811.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:23Z
         VELGEOS_20200810.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:23Z
         VELGEOS_20200809.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:24Z
         VELGEOS_20200808.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:24Z
         VELGEOS_20200807.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:25Z
         VELGEOS_20200806.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:25Z
         VELGEOS_20200805.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:26Z
         VELGEOS_20200804.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:26Z
         VELGEOS_20200803.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:27Z
         VELGEOS_20200802.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:27Z
         VELGEOS_20200801.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:28Z
         VELGEOS_20200731.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:28Z
         VELGEOS_20200730.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:29Z
         VELGEOS_20200729.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:29Z
         VELGEOS_20200728.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:30Z
         VELGEOS_20200727.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:30Z
         VELGEOS_20200726.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:31Z
         VELGEOS_20200725.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:31Z
         VELGEOS_20200724.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:32Z
         VELGEOS_20200723.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:32Z
         VELGEOS_20200722.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:33Z
         VELGEOS_20200721.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:33Z
         VELGEOS_20200720.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:34Z
         VELGEOS_20200719.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:34Z
         VELGEOS_20200718.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:35Z
         VELGEOS_20200717.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:35Z
         VELGEOS_20200716.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:36Z
         VELGEOS_20200715.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:36Z
         VELGEOS_20200714.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:37Z
         VELGEOS_20200713.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:37Z
         VELGEOS_20200712.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:38Z
         VELGEOS_20200711.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:38Z
         VELGEOS_20200710.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:39Z
         VELGEOS_20200709.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:40Z
         VELGEOS_20200708.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:40Z
         VELGEOS_20200707.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:41Z
         VELGEOS_20200706.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:41Z
         VELGEOS_20200705.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:42Z
         VELGEOS_20200704.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:42Z
         VELGEOS_20200703.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:43Z
         VELGEOS_20200702.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:43Z
         VELGEOS_20200701.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:44Z
         VELGEOS_20200630.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:44Z
         VELGEOS_20200629.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:44Z
         VELGEOS_20200628.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:45Z
         VELGEOS_20200627.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:45Z
         VELGEOS_20200626.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:46Z
         VELGEOS_20200625.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:46Z
         VELGEOS_20200624.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:47Z
         VELGEOS_20200623.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:47Z
         VELGEOS_20200622.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:48Z
         VELGEOS_20200621.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:48Z
         VELGEOS_20200620.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:49Z
         VELGEOS_20200619.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:49Z
         VELGEOS_20200618.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:50Z
         VELGEOS_20200617.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:51Z
         VELGEOS_20200616.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:51Z
         VELGEOS_20200615.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:52Z
         VELGEOS_20200614.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:52Z
         VELGEOS_20200613.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:53Z
         VELGEOS_20200612.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:53Z
         VELGEOS_20200611.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:53Z
         VELGEOS_20200610.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:54Z
         VELGEOS_20200609.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:54Z
         VELGEOS_20200608.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:55Z
         VELGEOS_20200607.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:55Z
         VELGEOS_20200606.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:56Z
         VELGEOS_20200605.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:56Z
         VELGEOS_20200604.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:57Z
         VELGEOS_20200603.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:57Z
         VELGEOS_20200602.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:58Z
         VELGEOS_20200601.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:58Z
         VELGEOS_20200531.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:59Z
         VELGEOS_20200530.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:21:59Z
         VELGEOS_20200529.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:00Z
         VELGEOS_20200528.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:00Z
         VELGEOS_20200527.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:01Z
         VELGEOS_20200526.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:01Z
         VELGEOS_20200525.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:02Z
         VELGEOS_20200524.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:02Z
         VELGEOS_20200523.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:03Z
         VELGEOS_20200522.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:04Z
         VELGEOS_20200521.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:04Z
         VELGEOS_20200520.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:05Z
         VELGEOS_20200519.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:05Z
         VELGEOS_20200518.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:06Z
         VELGEOS_20200517.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:06Z
         VELGEOS_20200516.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:07Z
         VELGEOS_20200515.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:07Z
         VELGEOS_20200514.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:08Z
         VELGEOS_20200513.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:08Z
         VELGEOS_20200512.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:09Z
         VELGEOS_20200511.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:09Z
         VELGEOS_20200510.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:10Z
         VELGEOS_20200509.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:10Z
         VELGEOS_20200508.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:11Z
         VELGEOS_20200507.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:11Z
         VELGEOS_20200506.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:12Z
         VELGEOS_20200505.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:12Z
         VELGEOS_20200504.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:13Z
         VELGEOS_20200503.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:13Z
         VELGEOS_20200502.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:14Z
         VELGEOS_20200501.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:14Z
         VELGEOS_20200430.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:15Z
         VELGEOS_20200429.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:15Z
         VELGEOS_20200428.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:16Z
         VELGEOS_20200427.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:16Z
         VELGEOS_20200426.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:17Z
         VELGEOS_20200425.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:17Z
         VELGEOS_20200424.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:18Z
         VELGEOS_20200423.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:18Z
         VELGEOS_20200422.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:19Z
         VELGEOS_20200421.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:19Z
         VELGEOS_20200420.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:20Z
         VELGEOS_20200419.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:20Z
         VELGEOS_20200418.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:21Z
         VELGEOS_20200417.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:21Z
         VELGEOS_20200416.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:22Z
         VELGEOS_20200415.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:22Z
         VELGEOS_20200414.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:23Z
         VELGEOS_20200413.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:23Z
         VELGEOS_20200412.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:24Z
         VELGEOS_20200411.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:24Z
         VELGEOS_20200410.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:25Z
         VELGEOS_20200409.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:25Z
         VELGEOS_20200408.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:26Z
         VELGEOS_20200407.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:26Z
         VELGEOS_20200406.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:27Z
         VELGEOS_20200405.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:27Z
         VELGEOS_20200404.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:28Z
         VELGEOS_20200403.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:28Z
         VELGEOS_20200402.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:29Z
         VELGEOS_20200401.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:29Z
         VELGEOS_20200331.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:30Z
         VELGEOS_20200330.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:30Z
         VELGEOS_20200329.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:31Z
         VELGEOS_20200328.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:31Z
         VELGEOS_20200327.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:32Z
         VELGEOS_20200326.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:32Z
         VELGEOS_20200325.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:33Z
         VELGEOS_20200324.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:33Z
         VELGEOS_20200323.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:34Z
         VELGEOS_20200322.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:34Z
         VELGEOS_20200321.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:35Z
         VELGEOS_20200320.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:35Z
         VELGEOS_20200319.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:36Z
         VELGEOS_20200318.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:36Z
         VELGEOS_20200317.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:37Z
         VELGEOS_20200316.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:37Z
         VELGEOS_20200315.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:38Z
         VELGEOS_20200314.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:38Z
         VELGEOS_20200313.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:39Z
         VELGEOS_20200312.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:39Z
         VELGEOS_20200311.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:40Z
         VELGEOS_20200310.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:41Z
         VELGEOS_20200309.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:41Z
         VELGEOS_20200308.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:42Z
         VELGEOS_20200307.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:42Z
         VELGEOS_20200306.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:43Z
         VELGEOS_20200305.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:43Z
         VELGEOS_20200304.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:44Z
         VELGEOS_20200303.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:44Z
         VELGEOS_20200302.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:45Z
         VELGEOS_20200301.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:45Z
         VELGEOS_20200229.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:46Z
         VELGEOS_20200228.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:46Z
         VELGEOS_20200227.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:47Z
         VELGEOS_20200226.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:47Z
         VELGEOS_20200225.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:48Z
         VELGEOS_20200224.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:48Z
         VELGEOS_20200223.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:49Z
         VELGEOS_20200222.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:49Z
         VELGEOS_20200221.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:50Z
         VELGEOS_20200220.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:50Z
         VELGEOS_20200219.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:51Z
         VELGEOS_20200218.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:51Z
         VELGEOS_20200217.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:52Z
         VELGEOS_20200216.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:52Z
         VELGEOS_20200215.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:53Z
         VELGEOS_20200214.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T17:22:53Z
         VELGEOS_20200213.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:24Z
         VELGEOS_20200212.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:24Z
         VELGEOS_20200211.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:25Z
         VELGEOS_20200210.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:25Z
         VELGEOS_20200209.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:26Z
         VELGEOS_20200208.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:26Z
         VELGEOS_20200207.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:27Z
         VELGEOS_20200206.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:27Z
         VELGEOS_20200205.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:28Z
         VELGEOS_20200204.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:28Z
         VELGEOS_20200203.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:29Z
         VELGEOS_20200202.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:29Z
         VELGEOS_20200201.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:30Z
         VELGEOS_20200131.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:30Z
         VELGEOS_20200130.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:31Z
         VELGEOS_20200129.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:31Z
         VELGEOS_20200128.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:32Z
         VELGEOS_20200127.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:32Z
         VELGEOS_20200126.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:33Z
         VELGEOS_20200125.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:34Z
         VELGEOS_20200124.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:34Z
         VELGEOS_20200123.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:35Z
         VELGEOS_20200122.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:35Z
         VELGEOS_20200121.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:36Z
         VELGEOS_20200120.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:36Z
         VELGEOS_20200119.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:37Z
         VELGEOS_20200118.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:37Z
         VELGEOS_20200117.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:38Z
         VELGEOS_20200116.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:38Z
         VELGEOS_20200115.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:39Z
         VELGEOS_20200114.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:39Z
         VELGEOS_20200113.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:40Z
         VELGEOS_20200112.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:40Z
         VELGEOS_20200111.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:41Z
         VELGEOS_20200110.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:41Z
         VELGEOS_20200109.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:42Z
         VELGEOS_20200108.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:43Z
         VELGEOS_20200107.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:43Z
         VELGEOS_20200106.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:44Z
         VELGEOS_20200105.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:44Z
         VELGEOS_20200104.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:45Z
         VELGEOS_20200103.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:45Z
         VELGEOS_20200102.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:46Z
         VELGEOS_20200101.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:46Z
         VELGEOS_20191231.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:47Z
         VELGEOS_20191230.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:47Z
         VELGEOS_20191229.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:48Z
         VELGEOS_20191228.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:48Z
         VELGEOS_20191227.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:49Z
         VELGEOS_20191226.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:49Z
         VELGEOS_20191225.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:50Z
         VELGEOS_20191224.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:50Z
         VELGEOS_20191223.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:51Z
         VELGEOS_20191222.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:51Z
         VELGEOS_20191221.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:52Z
         VELGEOS_20191220.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:53Z
         VELGEOS_20191219.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:53Z
         VELGEOS_20191217.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:54Z
         VELGEOS_20191216.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:54Z
         VELGEOS_20191215.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:55Z
         VELGEOS_20191214.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:55Z
         VELGEOS_20191213.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:56Z
         VELGEOS_20191212.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:56Z
         VELGEOS_20191211.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:57Z
         VELGEOS_20191210.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:57Z
         VELGEOS_20191209.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:58Z
         VELGEOS_20191208.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:58Z
         VELGEOS_20191207.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:59Z
         VELGEOS_20191206.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:52:59Z
         VELGEOS_20191205.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:00Z
         VELGEOS_20191204.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:00Z
         VELGEOS_20191203.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:01Z
         VELGEOS_20191202.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:01Z
         VELGEOS_20191201.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:02Z
         VELGEOS_20191130.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:02Z
         VELGEOS_20191129.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:03Z
         VELGEOS_20191128.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:03Z
         VELGEOS_20191127.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:04Z
         VELGEOS_20191126.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:04Z
         VELGEOS_20191125.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:05Z
         VELGEOS_20191124.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:06Z
         VELGEOS_20191123.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:06Z
         VELGEOS_20191122.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:07Z
         VELGEOS_20191121.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:07Z
         VELGEOS_20191120.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:08Z
         VELGEOS_20191119.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:08Z
         VELGEOS_20191118.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:09Z
         VELGEOS_20191117.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:09Z
         VELGEOS_20191116.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:10Z
         VELGEOS_20191115.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:10Z
         VELGEOS_20191114.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:11Z
         VELGEOS_20191113.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:11Z
         VELGEOS_20191112.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:12Z
         VELGEOS_20191111.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:12Z
         VELGEOS_20191110.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:13Z
         VELGEOS_20191109.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:13Z
         VELGEOS_20191108.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:14Z
         VELGEOS_20191107.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:14Z
         VELGEOS_20191106.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:15Z
         VELGEOS_20191105.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:16Z
         VELGEOS_20191104.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:16Z
         VELGEOS_20191103.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:17Z
         VELGEOS_20191102.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:17Z
         VELGEOS_20191101.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:18Z
         VELGEOS_20191031.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:18Z
         VELGEOS_20191030.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:19Z
         VELGEOS_20191029.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:19Z
         VELGEOS_20191028.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:20Z
         VELGEOS_20191027.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:20Z
         VELGEOS_20191026.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:21Z
         VELGEOS_20191025.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:21Z
         VELGEOS_20191024.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:22Z
         VELGEOS_20191023.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:23Z
         VELGEOS_20191022.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:23Z
         VELGEOS_20191021.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:24Z
         VELGEOS_20191020.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:24Z
         VELGEOS_20191019.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:25Z
         VELGEOS_20191018.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:25Z
         VELGEOS_20191017.nc 1.482 Mbytes 2021-03-13T18:53:26Z
         VELGEOS_20191016.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:47:58Z
         VELGEOS_20191015.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:47:58Z
         VELGEOS_20191014.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:47:59Z
         VELGEOS_20191013.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:47:59Z
         VELGEOS_20191012.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:00Z
         VELGEOS_20191011.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:00Z
         VELGEOS_20191010.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:01Z
         VELGEOS_20191009.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:01Z
         VELGEOS_20191008.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:02Z
         VELGEOS_20191007.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:02Z
         VELGEOS_20191006.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:03Z
         VELGEOS_20191005.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:03Z
         VELGEOS_20191004.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:04Z
         VELGEOS_20191003.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:04Z
         VELGEOS_20191002.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:05Z
         VELGEOS_20191001.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:05Z
         VELGEOS_20190930.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:06Z
         VELGEOS_20190929.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:06Z
         VELGEOS_20190928.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:07Z
         VELGEOS_20190927.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:07Z
         VELGEOS_20190926.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:08Z
         VELGEOS_20190925.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:08Z
         VELGEOS_20190924.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:09Z
         VELGEOS_20190923.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:09Z
         VELGEOS_20190922.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:10Z
         VELGEOS_20190921.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:10Z
         VELGEOS_20190920.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:11Z
         VELGEOS_20190919.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:11Z
         VELGEOS_20190918.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:12Z
         VELGEOS_20190917.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:12Z
         VELGEOS_20190916.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:13Z
         VELGEOS_20190915.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:13Z
         VELGEOS_20190914.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:14Z
         VELGEOS_20190913.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:14Z
         VELGEOS_20190912.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:15Z
         VELGEOS_20190911.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:15Z
         VELGEOS_20190910.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:16Z
         VELGEOS_20190909.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:16Z
         VELGEOS_20190908.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:17Z
         VELGEOS_20190907.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:17Z
         VELGEOS_20190906.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:18Z
         VELGEOS_20190905.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:18Z
         VELGEOS_20190904.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:19Z
         VELGEOS_20190903.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:19Z
         VELGEOS_20190902.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:40Z
         VELGEOS_20190901.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:40Z
         VELGEOS_20190831.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:41Z
         VELGEOS_20190830.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:42Z
         VELGEOS_20190829.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:42Z
         VELGEOS_20190828.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:43Z
         VELGEOS_20190827.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:43Z
         VELGEOS_20190826.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:44Z
         VELGEOS_20190825.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:44Z
         VELGEOS_20190824.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:45Z
         VELGEOS_20190823.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:45Z
         VELGEOS_20190822.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:45Z
         VELGEOS_20190821.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:46Z
         VELGEOS_20190820.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:47Z
         VELGEOS_20190819.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:47Z
         VELGEOS_20190818.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:48Z
         VELGEOS_20190817.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:48Z
         VELGEOS_20190816.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:49Z
         VELGEOS_20190815.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:49Z
         VELGEOS_20190814.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:50Z
         VELGEOS_20190813.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:50Z
         VELGEOS_20190812.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:51Z
         VELGEOS_20190811.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:20Z
         VELGEOS_20190810.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:20Z
         VELGEOS_20190809.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:21Z
         VELGEOS_20190808.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:21Z
         VELGEOS_20190807.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:22Z
         VELGEOS_20190806.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:52Z
         VELGEOS_20190805.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:22Z
         VELGEOS_20190804.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:52Z
         VELGEOS_20190803.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:53Z
         VELGEOS_20190802.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:53Z
         VELGEOS_20190801.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:23Z
         VELGEOS_20190731.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:54Z
         VELGEOS_20190730.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:54Z
         VELGEOS_20190729.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:23Z
         VELGEOS_20190728.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:24Z
         VELGEOS_20190727.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:55Z
         VELGEOS_20190726.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:55Z
         VELGEOS_20190725.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:56Z
         VELGEOS_20190724.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:56Z
         VELGEOS_20190723.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:57Z
         VELGEOS_20190722.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:24Z
         VELGEOS_20190721.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:57Z
         VELGEOS_20190720.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:58Z
         VELGEOS_20190719.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:25Z
         VELGEOS_20190718.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:58Z
         VELGEOS_20190717.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:25Z
         VELGEOS_20190716.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:57:59Z
         VELGEOS_20190715.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:26Z
         VELGEOS_20190714.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:00Z
         VELGEOS_20190713.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:26Z
         VELGEOS_20190712.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:00Z
         VELGEOS_20190711.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:27Z
         VELGEOS_20190710.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:01Z
         VELGEOS_20190709.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:27Z
         VELGEOS_20190708.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:01Z
         VELGEOS_20190707.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:28Z
         VELGEOS_20190706.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:02Z
         VELGEOS_20190705.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:28Z
         VELGEOS_20190704.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:29Z
         VELGEOS_20190703.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:29Z
         VELGEOS_20190702.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:30Z
         VELGEOS_20190701.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:03Z
         VELGEOS_20190630.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:03Z
         VELGEOS_20190629.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:04Z
         VELGEOS_20190628.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:30Z
         VELGEOS_20190627.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:04Z
         VELGEOS_20190626.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:05Z
         VELGEOS_20190625.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:05Z
         VELGEOS_20190624.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:06Z
         VELGEOS_20190623.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:06Z
         VELGEOS_20190622.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:07Z
         VELGEOS_20190621.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:07Z
         VELGEOS_20190620.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:08Z
         VELGEOS_20190619.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:08Z
         VELGEOS_20190618.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:31Z
         VELGEOS_20190617.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:09Z
         VELGEOS_20190616.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:09Z
         VELGEOS_20190615.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:10Z
         VELGEOS_20190614.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:10Z
         VELGEOS_20190613.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:11Z
         VELGEOS_20190612.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:11Z
         VELGEOS_20190611.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:12Z
         VELGEOS_20190610.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:12Z
         VELGEOS_20190609.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:13Z
         VELGEOS_20190608.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:13Z
         VELGEOS_20190607.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:31Z
         VELGEOS_20190606.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:14Z
         VELGEOS_20190605.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:14Z
         VELGEOS_20190604.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:15Z
         VELGEOS_20190603.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:15Z
         VELGEOS_20190602.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:16Z
         VELGEOS_20190601.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:16Z
         VELGEOS_20190531.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:17Z
         VELGEOS_20190530.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:17Z
         VELGEOS_20190529.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:18Z
         VELGEOS_20190528.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:19Z
         VELGEOS_20190527.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:19Z
         VELGEOS_20190526.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:20Z
         VELGEOS_20190525.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:20Z
         VELGEOS_20190524.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:21Z
         VELGEOS_20190523.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:32Z
         VELGEOS_20190522.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:21Z
         VELGEOS_20190521.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:22Z
         VELGEOS_20190520.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:32Z
         VELGEOS_20190519.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:22Z
         VELGEOS_20190518.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:33Z
         VELGEOS_20190517.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:33Z
         VELGEOS_20190516.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:23Z
         VELGEOS_20190515.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:23Z
         VELGEOS_20190514.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:24Z
         VELGEOS_20190513.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:24Z
         VELGEOS_20190512.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:24Z
         VELGEOS_20190511.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:25Z
         VELGEOS_20190510.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:25Z
         VELGEOS_20190509.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:26Z
         VELGEOS_20190508.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:26Z
         VELGEOS_20190507.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:27Z
         VELGEOS_20190506.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:27Z
         VELGEOS_20190505.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:28Z
         VELGEOS_20190504.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:28Z
         VELGEOS_20190503.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:29Z
         VELGEOS_20190502.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:29Z
         VELGEOS_20190501.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:30Z
         VELGEOS_20190430.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:30Z
         VELGEOS_20190429.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:31Z
         VELGEOS_20190428.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:34Z
         VELGEOS_20190427.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:34Z
         VELGEOS_20190426.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:31Z
         VELGEOS_20190425.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:32Z
         VELGEOS_20190424.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:32Z
         VELGEOS_20190423.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:33Z
         VELGEOS_20190422.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:33Z
         VELGEOS_20190421.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:34Z
         VELGEOS_20190420.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:34Z
         VELGEOS_20190419.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:35Z
         VELGEOS_20190418.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:35Z
         VELGEOS_20190417.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:36Z
         VELGEOS_20190416.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:36Z
         VELGEOS_20190415.nc 1.482 Mbytes 2021-03-14T00:48:35Z
         VELGEOS_20190414.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:37Z
         VELGEOS_20190413.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:37Z
         VELGEOS_20190412.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:38Z
         VELGEOS_20190411.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:38Z
         VELGEOS_20190410.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:39Z
         VELGEOS_20190409.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:39Z
         VELGEOS_20190408.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:40Z
         VELGEOS_20190407.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:40Z
         VELGEOS_20190406.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:41Z
         VELGEOS_20190405.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:41Z
         VELGEOS_20190404.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:42Z
         VELGEOS_20190403.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:42Z
         VELGEOS_20190402.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:43Z
         VELGEOS_20190401.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:43Z
         VELGEOS_20190331.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:44Z
         VELGEOS_20190330.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:44Z
         VELGEOS_20190329.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:45Z
         VELGEOS_20190328.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:45Z
         VELGEOS_20190325.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:46Z
         VELGEOS_20190324.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:46Z
         VELGEOS_20190323.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:47Z
         VELGEOS_20190322.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:47Z
         VELGEOS_20190321.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:48Z
         VELGEOS_20190320.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:48Z
         VELGEOS_20190319.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:49Z
         VELGEOS_20190317.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:49Z
         VELGEOS_20190316.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:50Z
         VELGEOS_20190315.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:50Z
         VELGEOS_20190314.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:51Z
         VELGEOS_20190313.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:51Z
         VELGEOS_20190312.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:52Z
         VELGEOS_20190311.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:52Z
         VELGEOS_20190310.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:53Z
         VELGEOS_20190309.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:53Z
         VELGEOS_20190308.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:54Z
         VELGEOS_20190307.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:54Z
         VELGEOS_20190306.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:55Z
         VELGEOS_20190305.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:55Z
         VELGEOS_20190304.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:56Z
         VELGEOS_20190303.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:56Z
         VELGEOS_20190302.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:57Z
         VELGEOS_20190227.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:57Z
         VELGEOS_20190226.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:58Z
         VELGEOS_20190225.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:58Z
         VELGEOS_20190224.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:59Z
         VELGEOS_20190223.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:58:59Z
         VELGEOS_20190222.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:00Z
         VELGEOS_20190221.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:00Z
         VELGEOS_20190220.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:01Z
         VELGEOS_20190219.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:01Z
         VELGEOS_20190218.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:02Z
         VELGEOS_20190217.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:02Z
         VELGEOS_20190216.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:03Z
         VELGEOS_20190215.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:04Z
         VELGEOS_20190214.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:04Z
         VELGEOS_20190213.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:05Z
         VELGEOS_20190212.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:05Z
         VELGEOS_20190211.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:06Z
         VELGEOS_20190210.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:06Z
         VELGEOS_20190209.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:07Z
         VELGEOS_20190208.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:07Z
         VELGEOS_20190207.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:08Z
         VELGEOS_20190206.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:08Z
         VELGEOS_20190205.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:09Z
         VELGEOS_20190204.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:09Z
         VELGEOS_20190203.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:10Z
         VELGEOS_20190202.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:10Z
         VELGEOS_20190201.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:11Z
         VELGEOS_20190131.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:11Z
         VELGEOS_20190130.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:12Z
         VELGEOS_20190129.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:12Z
         VELGEOS_20190128.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:13Z
         VELGEOS_20190127.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:13Z
         VELGEOS_20190126.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:14Z
         VELGEOS_20190125.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:14Z
         VELGEOS_20190124.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:15Z
         VELGEOS_20181214.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:15Z
         VELGEOS_20181212.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:16Z
         VELGEOS_20181211.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:16Z
         VELGEOS_20181210.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:17Z
         VELGEOS_20181209.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:17Z
         VELGEOS_20181208.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:18Z
         VELGEOS_20181207.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:18Z
         VELGEOS_20181206.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:19Z
         VELGEOS_20181205.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:19Z
         VELGEOS_20181204.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:20Z
         VELGEOS_20181203.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:20Z
         VELGEOS_20181202.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:21Z
         VELGEOS_20181201.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:22Z
         VELGEOS_20181130.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:23Z
         VELGEOS_20181129.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:23Z
         VELGEOS_20181128.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:24Z
         VELGEOS_20181127.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:24Z
         VELGEOS_20181126.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:25Z
         VELGEOS_20181125.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:25Z
         VELGEOS_20181124.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:26Z
         VELGEOS_20181123.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:26Z
         VELGEOS_20181122.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:27Z
         VELGEOS_20181121.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:27Z
         VELGEOS_20181120.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:28Z
         VELGEOS_20181119.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:28Z
         VELGEOS_20181118.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:29Z
         VELGEOS_20181117.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:29Z
         VELGEOS_20181116.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:30Z
         VELGEOS_20181115.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:30Z
         VELGEOS_20181114.nc 1.482 Mbytes 2021-03-11T21:59:31Z

Initial TDS Installation at My Group see Info
THREDDS Data Server [Version 4.6.8 - 2017-01-06T16:32:27-0700] Documentation